PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anglický jazyk - zkouška pro bakaláře - NJAZ091
Anglický název: English Language - examination
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.mff.cuni.cz/fakulta/kjp/zkousky.htm
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 2. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 2. ročník
Je záměnnost pro: NJAZ077, NJAZ076
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D. (24.05.2019)
Písemná a ústní zkouška z obecného a odborného anglického jazyka v rozsahu dle sylabu předmětu, doporučená studentům 2. ročníku.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D. (28.12.2021)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Nesložení ústní části zkoušky znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě bodového hodnocení písemné i ústní části.

Písemná část sestává z poslechu s porozuměním; ze samostatného písemného projevu; z četby s porozuměním; z testu praktického zvládnutí jazyka (tzv. Use of English); z testu z odborného jazyka.

Ústní část sestává z četby (event. překladu) původního anglicky psaného odborného textu ze studovaného oboru na základě domácí přípravy (30 normo stran); z reprodukce odborného textu; z rozboru gramatických, lexikálních a stylistických zvláštností odborného textu; konverzace na běžná témata. Posuzuje se plynulost a jazyková správnost mluveného projevu a kvalita přípravy odborného textu.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Luděk Šafařík (19.05.2023)
  • Řada učebnic "New Total English" (vyd. Pearson-Longman) až do úrovně "advanced".

  • R. Murphy: English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate learners of English with answers and eBook(vyd. Cambridge University Press).

  • M. Hewings: Advanced Grammar in Use. A self-study reference and practice book for advanced learners of English with answers (vyd. Cambridge University Press).

Pro studium odborného jazyka:

  • A.Křepinská, M. Bubeníková, M. Mikuláš: Angličtina (nejen) pro studenty MFF UK (Matfyzpress).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D. (28.12.2021)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Nesložení ústní části zkoušky znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě bodového hodnocení písemné i ústní části.

Písemná část sestává z poslechu s porozuměním; ze samostatného písemného projevu; z četby s porozuměním; z testu praktického zvládnutí jazyka (tzv. Use of English); z testu z odborného jazyka.

Ústní část sestává z četby (event. překlad) původního anglicky psaného odborného textu ze studovaného oboru na základě domácí přípravy (30 normo stran); z reprodukce odborného textu; z rozboru gramatických, lexikálních a stylistických zvláštností odborného textu; konverzace na běžná témata. Posuzuje se plynulost a jazyková správnost mluveného projevu a kvalita přípravy odborného textu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (27.05.2022)

Písemná a ústní zkouška z obecného a odborného anglického jazyka doporučená studentům 2. ročníku bakalářského studia.

Zkouška sestává z písemné a ústní části.

  • Písemná část

1. Poslech s porozuměním (20 min.; 20 bodů)

2. Samostatný písemný projev v rozsahu 190 (±10) slov (30 min.; 15 bodů)

3. Četba s porozuměním (30 min.; 35 bodů)

4. Test praktického zvládnutí jazyka (tzv. Use of English) (30 min.; 35 bodů)

5. Test z odborného jazyka (35 min.; 35 bodů)

Maximum získaných bodů v písemné části je 140, minimum nutné pro složení písemné části zkoušky je 98 bodů, za současného předpokladu, že student napsal test z odborného jazyka minimálně na minimálně 21 bodů.

  • Ústní část

Prezentace a analýza původního anglicky psaného odborného textu ze studovaného oboru na základě domácí přípravy (30 normostran) - k ústnímu zkoušení nutno přinést kopii, výtisk či knihu (materiál v elektronické podobě nebude akceptován).

Rozbor gramatických, lexikálních a stylistických zvláštností odborného textu

Konverzace

K ústní části postupují jen ti studenti, kteří uspěli u části písemné. Posuzuje se plynulost a jazyková správnost mluveného projevu a kvalita přípravy odborného textu.

Studijní opory -
Poslední úprava: PhDr. Miluša Bubeníková, Ph.D. (28.12.2021)

Informace pro studenty kombinovaného studia:

https://www.mff.cuni.cz/fakulta/kjp/kombst.htm

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK