PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Španělský jazyk pro začátečníky I - NJAZ017
Anglický název: Spanish for Beginners I
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: španělština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Milena Režná
Kategorizace předmětu: Informatika > Předměty obecného základu
Matematika > Předměty obecného základu
Fyzika > Předměty obecného základu
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (04.04.2018)
Pro opravdové začátečníky. Výuka obecného jazyka podle stanovených materiálů. Pozornost bude věnována rozvoji všech jazykových dovedností. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Milena Režná (09.10.2017)

Zápočet se uděluje za splnění všech požadavků, ke kterým patří pravidelná účast na cvičeních, dosažení stanoveného limitu v testech, popřípadě odevzdání úloh zadaných v rámci domácí přípravy. Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (04.04.2018)

Králová, Krbcová, Dekanová, Chacón Gil: Fiesta 1 / Fiesta 1 nueva

Lekce 1-3 uvedené učebnice plus doplňkové materiály.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Zuzana Hlavičková (29.03.2018)
Úvod do studia španělského jazyka
 • základy výslovnosti a pravopisu, přízvuk, abeceda, hláskování
Gramatika
 • rod a číslo podstatných jmen
 • člen určitý a neurčitý - tvary a základní užití, podstatná jména bez členu
 • osobní zájmena ve funkci podmětu
 • shoda podstatného a přídavného jména
 • tázací zájmena
 • časování pravidelných sloves 1., 2. a 3. třídy v přítomném čase
 • nepravidelná slovesa TENER, DECIR, IR, SALIR, OÍR, QUERER, SABER v přítomném čase
 • PODER, QUERER, TENER QUE + INFINITIV
 • slovesa SER a ESTAR - rozdíl a užití
 • základní struktura španělské věty, otázka, zápor, otázka rozvažovací
 • základní předložky a předložkové výrazy pro označení místa a času
 • číslovky 1 - 100
Komunikace a slovní zásoba
 • pozdravit a rozloučit se
 • představit sebe i ostatní
 • zeptat se na jméno, národnost, profesi, telefonní číslo
 • říci, jakými jazyky mluvíte
 • říci, co se vám líbí
 • říci, jak se vám daří
 • poděkovat, omluvit se, zeptat se, když nerozumíte, zeptat se na významy slov
 • domluvit se v baru/kavárně
 • popsat povahu a vzhled osob
 • domluvit se na setkání
 • zeptat se na cestu
 • hodiny, dny, části dne
 • slovní zásoba pro komunikaci v hodině

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK