PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Geomagnetismus a geoelektřina - NGEO080
Anglický název: Geomagnetism and Geoelectricity
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (01.05.2013)
Měření geomagnetického pole a jeho matematický popis. Paleomagnetismus. Základy teorie dynama. Magnetická pole těles sluneční soustavy. Krátkodobé variace. Výzkum elektrické vodivosti v Zemi.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. (04.10.2017)

Cílem tohoto základního geofyzikálního kurzu je seznámit studenty s vlastnostmi magnetického a elektrického pole Země, Slunce a dalších těles na různých prostorových a časových škálách, jejich měřením, fyzikálně-matematickým popisem a modelováním, a se souvislostmi s fyzikální, chemickou a mineralogickou strukturou Země a jejího blízkého okolí a dynamickými ději v ní.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínky pro udělení zápočtu:

Získání alespoň 67% bodů za domácí úkoly zadané v průběhu semestru.

Úkoly je možné po dohodě i vrátit k doplnění a přepracování.

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Forma zkoušky: písemná, bodovaná

Klasifikace: >=51% dobře/prospěl; >=67% velmi dobře; >=85% výborně

Požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (01.05.2013)
  • George Backus, Robert Parker, Cathy Constable, Foundations of Geomagnetism, Cambridge University Press, 1996.

  • David Gubbins, Emilio Herrero-Bervera (Eds.), Encyclopedia of Geomagnetism and Paleomagnetism, Springer, 2007.

  • John Jacobs (Ed.), Geomagnetism, Volumes I-IV, Academic press, London, 1987, 1991.

  • Fiona Simpson, Karsten Bahr, Practical magnetotellurics, Cambridge University Press, 2005.

  • Mioara Mandea, Monika Korte (Eds.), Geomagnetic Observations and Models, IAGA Special Sopron Book Series 5, Springer 2011.

  • Richard Fitzpatrick, Plasma Physics, University of Texas (lecture notes).

  • Alena Janáčková, Geomagnetické pole, UK Praha (skripta), http://geo.mff.cuni.cz/vyuka/Janackova-Geomagneticke-pole.pdf

  • Alena Janáčková, Výzkum elektrické vodivosti v Zemi, UK Praha (skripta), http://geo.mff.cuni.cz/vyuka/Janackova-Vyzkum-elektricke-vodivosti.pdf

  • Václav Bucha, Geomagnetické pole a jeho přínos k objasnění vývoje Země, Academia 1975.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. (06.10.2017)

Přednáška + cvičení

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (01.05.2013)
Geomagnetické pole

Historický úvod. Metody měření. Magnetické a geomagnetické souřadnice a

póly. Geomagnetické mapy. Matematický popis --- Gaussova sférická

harmonická analýza. Vnitřní a vnější pole. Geomagnetický dipól,

excentrický dipól. Paleomagnetismus. Magnetizace hornin. Inverze pole.

Virtuální póly, paleomagnetické póly. Zdánlivé křivky putování pólu -

příspěvek ke studiu deskové tektoniky.

Základy teorie dynama

Princip dynama. Bullardovo diskové dynamo. Rovnice zemského dynama.

Kinematická a dynamická teorie zemského dynama. Alfvénův teorém.

Magnetické Reynoldsovo číslo. Cowlingův teorém. Alfa-efekt, omega-efekt.

Numerické modely zemského dynama.

Magnetická pole těles sluneční soustavy

Slunce a jeho struktura. Sluneční magnetické pole a jeho periodicity.

Sluneční vítr. Magnetická pole planet.

Krátkodobé variace vnějšího pole

Vysoká atmosféra Země. Magnetosféra. Pohyb nabité částice v EM poli.

Pravidelné variace. Magnetické bouře a subbouře. Polární záře.

Pulzace. Indexy geomagnetické aktivity.

Elektromagnetická indukce v Zemi a výzkum elektrické vodivosti

Základní principy metody. Hloubka průniku. Magnetovariační metody.

Magnetotelurické metody. Přenosové funkce. Rozloženi el. vodivosti

v plášti. 1-D a 3-D modely. Sekulární variace, geomagnetické střiky

a vodivost spodního pláště. EM vazba mezi jádrem a pláštěm.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK