PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Elektromagnetická indukce a vodivost Země - NGEO061
Anglický název: Electromagnetic induction and conductivity of the Earth
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Geofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (01.05.2013)

Navazuje na základní kurs NGEO080, zaměřuje se na teoretické i praktické aspekty použití metody EM indukce na různých časoprostorových škálách.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (01.05.2013)

Rozšíření teoretických a praktických znalostí metody EM indukce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na polním měření ve spolupráci s GFÚ AV ČR, jehož termín se stanoví po dohodě se studenty. V případě neúčasti lze získat zápočet vypracováním domácího úkolu (s možností vrácení učitelem k opravám a doplnění). Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky. Forma zkoušky je ústní, požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (01.05.2013)

  • Fiona Simpson, Karsten Bahr, Practical magnetotellurics, Cambridge University Press, 2005.

  • Alan Chave, Alan Jones (Eds.), The magnetotelluric method: theory and practice, Cambridge University Press, 2012.

  • Mark Berdichevsky, V. Dmitriev, Models and Methods of Magnetotellurics, Springer 2008.

Metody výuky -
Poslední úprava: RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. (06.10.2017)

Přednáška a polní měření

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (03.05.2013)

Globální EM indukce

Řešení rovnice EM indukce ve sférických souřadnicích, 1-D a 2-D problém, semi-analytické řešení pro model excentricky vnořených koulí. Využití satelitních dat ke studiu el. vodivosti. Magnetické pole generované slapy a oceánským prouděním.

Magnetotelurika

Rovnice elektromagnetické indukce, TE a TM módy. Elektrická vodivost materiálů v Zemi. Vnější pole. Přenosové funkce - teorie a praktické výpočty. Distorze MT dat. Přímé a obrácené modelování. Instrumentace. Využití v prospekci.

Elektrická vodivost

Mechanismy vodivosti, závislost vodivosti na tlaku a teplotě, vodivost vícefázových materiálů, experimentální měření vodivosti.

Polní cvičení (ve spolupráci s GFÚ AV ČR)

Praktické měření. Instalace přístrojů. Získání dat, jejich zpracování a interpretace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK