PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Termodynamika a statistická fyzika - NFUF302
Anglický název: Thermodynamics and Statistical Physics
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: zimní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Neslučitelnost : NUFY094
Záměnnost : NUFY094
Je neslučitelnost pro: NUFY094
Je záměnnost pro: NUFY094
Anotace
Cílem předmětu je pochopení základních pojmů z termodynamiky (popis rovnovážných termodynamických systémů, vratné a nevratné procesy, zákony TD a jejich důsledky, entropie, tepelné stroje, otevřené systémy, fázové přechody) a základů statistické fyziky (statistický soubor, rozdělovací funkce, kvantová statistická rozdělení, vztah mezi zavedením veličin v TD a SF) a aplikace na vybrané úlohy. Způsob probírání látky je přizpůsoben potřebám budoucích učitelů fyziky, důraz je kladen zejména na těsné propojení vysokoškolského a středoškolského přístupu k výkladu termodynamiky a jejich aplikací.
Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (22.01.2018)
Cíl předmětu

Pochopení základních pojmů z termodynamiky (popis rovnovážných termodynamických systémů, vratné a nevratné procesy, hlavní zákony TD a jejich důsledky, stavové veličiny a stavové rovnice, entropie, tepelné stroje, otevřené systémy, fázové přechody) a základů statistické fyziky (statistický soubor, rozdělovací funkce, klasická a kvantová statistická rozdělení, vztah mezi zavedením stavových veličin v TD a SF) a aplikace uvedených zákonů na vybrané úlohy.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (19.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Získání zápočtu - pro studenty prezenčního studia:

Studenti musí získat alespoň 70 % bodů z průběžně zadávaných domácích projektů

Studenti musí získat alespoň 70 % bodů z průběžně zadávaných konceptuálních úkolů.

Studenti píší v průběhu semestru dva předem ohlášené testy, přičemž z každého musí získat alespoň 70 % bodů. Pro každý test má student možnost využití dvou opravných termínů.

Získání zápočtu - pro studenty kombinovaného studia a kurzu CŽV:

Studenti musí získat alespoň 70 % bodů z průběžně zadávané domácí práce.

Studenti píší v průběhu semestru dva předem ohlášené testy, přičemž z každého musí získat alespoň 70 % bodů. Pro každý test má student možnost využití dvou opravných termínů.

Zkouška

Podmínkou pro konání zkoušky je získání zápočtu.

Zkouška probíhá ústní formou.

Zkoušku je možné opakovat v nejvýše dvou opravných termínech.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (19.01.2018)
Literatura
Materiály z výuky jsou sdíleny prostřednictvím systému Moodle, zapsaní studenti mají do kurzu v Moodle přidělen přístup. V případě dotazů kontaktujte vyučující.

Základní literatura:

 • Obdržálek: Úvod do termodynamiky, molekulové a statistické fyziky, Praha : Matfyzpress, 2015, 1. vydání, ISBN 978-80-7378-287-0.
 • Obdržálek: Řešené příklady z termodynamiky, molekulové a statistické fyziky, Praha : Matfyzpress, 2015, 1. vydání, ISBN 978-80-7378-300-6.
 • Callen, H. B. Thermodynamics and an introduction to thermostatistics, 2nd ed. New York : Wiley, c1985

Doplňková literatura:

 • Obdržálek J., Vaněk A.: Termodynamika a molekulová fyzika. UJEP Ústí n/L 1986
 • Kvasnica J. Termodynamika. SNTL/SVTL 1965
 • Kvasnica J. Statistická fyzika. Academia, Praha, 1998
 • NOVÁK, Josef. Fyzikální chemie: bakalářský a magisterský kurz. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2008, 2 sv.
 • Atkins, P.; de Paula J.: Fyzikální chemie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2013
 • Blundell S.J., Blundell K. M.: Concepts in Thermal Physics, Oxford University Press, Oxford, 2006
 • Waldram J.R.: The Theory of Thermodynamics, Cambridge University Press, Cambridge, 1987

Poslední úprava: Robová Jarmila, doc. RNDr., CSc. (25.05.2022)
Metody výuky

Výuka je integrovaná výuka - přednášky a cvičení se prolínají, jsou

využívány metody aktivního učení (Peer Instrunction, Just-in-Time

Teaching, ...)

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (24.04.2023)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška

 • Podmínkou pro konání zkoušky je získání zápočtu.
 • Zkouška probíhá ústní formou.
 • Zkoušku je možné opakovat v nejvýše dvou opravných termínech.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (19.01.2018)
Sylabus
 • 1. Předmět termodynamiky (TD) a statistické fyziky (SF).

Základní pojmy. Vztah TD a SF k příbuzným vědám.

 • 2. Potřebný matematický aparát.

Funkce více proměnných, implicitní funkce, parciální a úplná derivace, totální diferenciál. Pfaffovy formy.

 • 3. Nultý termodynamický zákon

Termodynamické postuláty, rovnovážný stav. Relaxace, empirická teplota, měření teploty.

 • 4. První zákon TD a jeho důsledky

První zákon TD, teplo. Kalorimetrická rovnice. Vedení tepla. Joulův pokus. Stavová rovnice kalorická a termická. Polytropické děje. Ideální a reálný plyn. Joulův-Thomsonův pokus. Entalpie. Konkrétní použití v systémech různého typu.

 • 5. Druhý zákon TD a jeho důsledky

Různé formulace druhého zákona TD. Carnotova věta, Carnotův cyklus. Termodynamická teplota. Entropie. Termodynamické potenciály, Maxwellovy vztahy, „magický čtverec“. Aplikace na jednoduché systémy.

 • 6. Třetí zákon TD.

Různé formulace třetího zákona TD. Důsledky třetího zákona TD.

 • 7. Otevřené systémy a fázové přechody

Základní pojmy. Chemický potenciál. Gibbsův paradox. Rovnováha v homogenním systému s jedinou složkou. Rovnováha v heterogenním systému. Gibbsovo pravidlo fází. Fázová rovnováha, fázové přechody 1. a 2. druhu, fázové diagramy. Clausiova-Clapeyronova rovnice.

 • 8. Základní pojmy SF.

Mikrostav a makrostav. Popis stavu systému velkého počtu částic v klasické SF. Konfigurační, impulsový a fázový prostor. Fázové trajektorie. Ekvienergetická nadplocha. Fázový objem.

 • 9. Zavedení statistického souboru.

Rozdělovací funkce. Časová střední hodnota fyzikální veličiny a střední hodnota přes systémy souboru. Ergodický problém. Liouvilleův teorém a jeho důsledky pro charakter rozdělovací funkce.

 • 10. Mikrokanonické, kanonické rozdělení a velké kanonické rozdělení.

Vzájemná souvislost uvedených rozdělení. Statistický integrál (stavový integrál, partiční funkce) a vyjádření volné energie a vnitřní energie systému. Souvislost statistických a termodynamických veličin. Velký statistický integrál. Chemický potenciál.

 • 11. Entropie.

Statistická interpretace entropie. Souvislost entropie, fázového objemu a spektrální hustoty g(E). Propojení mezi pojetím entropie ve statistické fyzice a pojetím v termodynamice.

 • 12. Kvantové rozdělení.

Důsledky kvantové mechaniky a přechod od klasické ke kvantové SF. Statistická suma (stavová suma, partiční funkce). Fermiho-Diracovo a Boseho-Einsteinovo rozdělení.

 • 13. Vybrané aplikace

Např.: Stavová rovnice ideálního a neideálního plynu. Systém neinteragujících harmonických oscilátorů. Ekvipartiční teorém. Rozdělovací funkce pro systém částic v silovém poli. Rozdělení hustoty plynu v gravitačním poli. Střední hodnota energie systému harmonických oscilátorů a dvouhladinových systémů. Záření absolutně černého tělesa, fotonový plyn a Planckův vyzařovací zákon, porovnání s klasickou fyzikou. Tepelná kapacita víceatomového plynu. Tepelná kapacita krystalu (Einsteinův a Debyeův model, porovnání s klasickým modelem).

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (27.05.2022)
Studijní opory

Studijní texty k předmětu: https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/TaSF

Elektronická sbírka úloh se strukturovaným řešením: http://www.fyzikalniulohy.cz/

Poslední úprava: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (24.04.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK