PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Termodynamika kondenzovaných soustav - NFPL800
Anglický název: Thermodynamics of Condensed Matter
Zajišťuje: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (12.05.2015)
Rovnovážná termodynamika: lokální formy bilančních rovnic, zákonů zachování a termodynamických zákonů. Nerovnovážná termodynamika: obecný popis nerovnovážných procesů. Rovnovážná statistická fyzika: prohloubení Gibbsovy metody rovnovážných souborů (T---p soubor). Systémy neinteragujících částic, systémy s interakcí (neideální klasické a kvantové plyny, Isingův model), teorie fluktuací. Nerovnovážná statistická fyzika: klasická a kvantová Liouvilleova rovnice, Boltzmannova kinetická rovnice. Teorie lineární odezvy. Fázová rovnováha, podmínky stability. Termodynamika roztoku.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. (06.10.2017)

podmínkou zakončení předmětu je získání zápočtu a složení ústní zkoušky

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (25.04.2014)

van Kampen, N. G.: Stochastic Processes in Physics and Chemistry. North-Holland, Amsterdam, (1992).

Gardiner, C. W.: Handbook of Stochastic Methods for Physics, Chemistry and the Natural Sciences, Springer, Berlin (1991).

Risken, H.: The Fokker-Planck Equation, Springer, Berlin (1989).

Sprušil, B.: Termodynamika pevných látek, skripta UK Praha 1982, II. vydání.

Haasen, P.: Physical Metallurgy, Cambridge University Press 2nd Edition 1986.

Hillert, M.: Phase Equilibria, Phase Diagrams and Phase Transformations, Cambridge University Press 1998.

Porter, D. A., Easterling, K. E.: Phase Transformations in Metals and Alloys, CRC Press, 2nd Edition 2001.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. (06.10.2017)

přednáška + cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. (06.10.2017)
  • podmínkou pro konání zkoušky je získání zápočtu

  • podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na výuce a úspěšné absolvování testů

  • zkouška je ústní, rozsah požadovaných znalostí odpovídá sylabu přednášky v rozsahu prezentovaném na přednášce
Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (12.05.2015)

1. Rovnovážná termodynamika: lokální formy bilančních rovnic, zákonů zachování a termodynamických zákonů.

2. Nerovnovážná termodynamika: obecný popis nerovnovážných procesů (princip produkce entropie, variační principy). .

3. Rovnovážná statistická fyzika: prohloubení Gibbsovy metody rovnovážných souborů (T---p soubor). Systémy neinteragujících částic, (fermiony, bosony, pokročilejší aplikace), systémy s interakcí (neideální klasické a kvantové plyny, Isingův model), příklady výpočtu statistické sumy a termodynamických veličin. Teorie fluktuací

4. Nerovnovážná statistická fyzika: klasická a kvantová Liouvilleova rovnice, příklady časového řešení dynamiky smíšených stavů (NMR, Blochovy optické rovnice). Boltzmannova kinetická rovnice, některá řešení. Teorie lineární odezvy (mechanická, dielektrická a magnetická odezva).

5. Fázová rovnováha, podmínky stability

6. Termodynamika roztoku. Volná entalpie. Chemický potenciál.

7. Fázové diagramy, model párových vazeb pro regulární roztoky, dvousložkové fázové diagramy.

8. Difúze v pevných látkách.

9. Tuhé roztoky.

Předmět je vyučován ve dvou paralelkách., z nichž jedna je více zaměřená na termodynamiku materiálů (5-9) a je doporučena pro specializaci Fyzika materiálů. Studenti si ale vybírají zejména dle zaměření své diplomové práce.

Literatura

van Kampen, N. G.: Stochastic Processes in Physics and Chemistry. North-Holland, Amsterdam, (1992). Gardiner, C. W.: Handbook of Stochastic Methods for Physics, Chemistry and the Natural Sciences, Springer, Berlin (1991).

Risken, H.: The Fokker-Planck Equation, Springer, Berlin (1989).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK