PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika pro biochemii I - NFPL308
Anglický název: Physics for biochemistry
Zajišťuje: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.
doc. RNDr. Přemysl Málek, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (05.04.2019)
Povinný kurz fyziky pro posluchače oboru Biochemie PřF UK, který je vhodný jako úvodní kurz pro posluchače všech “nefyzikálních” oborů PřF UK. Kurz podává úvod do vysokoškolské fyziky s ohledem na problematiku využitelnou v dalším studiu oboru Biochemie.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (05.04.2019)

P. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fyzika, český překlad P. Dub a kol.,VUTIUM, Brno 2000.

Beiser A.: Úvod do moderní fyziky, Academia, Praha 1978.

Z. Horák, F. Krupka: Fyzika I. SNTL, Praha 1981.

J. Reichl:

P. Kulhánek: ,

Wikipedia (ČJ, AJ)

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (05.04.2019)

Mechanika

Kinematika a dynamika hmotného bodu, Newtonovy zákony. Pohyb v homogenním a centrálním gravitačním poli. Hybnost, práce, energie, výkon. Zákony zachování v mechanice. Dynamika tuhého tělesa. Kmity, harmonický oscilátor. Vlnění, Dopplerův jev, úvod do akustiky. Mechanika tekutin, tlak, Pascalův zákon, Archimedův zákon.

Nauka o teple

Teplota a teplo, tepelná kapacita, šíření tepla, teplotní roztažnost a rozpínavost. Kinetická teorie plynů, ideální plyn. Úvod do termodynamiky: kalorimetrie, vnitřní energie, entropie, termodynamické věty, fázové přeměny, tepelná vodivost, difúze v pevných látkách.

Elektřina a magnetismus

Elektrický náboj, Coulombův zákon, elektrostatické pole. Elektrický proud, Ohmův zákon, výkon elektrického proudu. Elektromagnetická indukce. Střídavý elektrický proud. Výroba, uchování a přenos elektrické energie.

Optika

Spektrum elektromagnetického záření. Úvod do vlnové optiky - interference, difrakce, polarizace, optická aktivita látek.

Úvod do fyziky pevných látek

Stavba atomu, Bohrův model atomu, stavba molekuly. Krystalické, amorfní látky. Deformace pevných látek. Kovy, polovodiče a izolanty. Mechanické, elektrické a optické vlastnosti pevných látek. Vybrané metody studia pevných látek - mikroskopie, difrakce, spektroskopie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK