PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Dielektrické a magnetické vlastnosti látek - NFPL215
Anglický název: Dielectric and Magnetic Properties of Matter
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D.
prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (07.02.2018)
Úvod do makroskopického a mikroskopického popisu dielektrických a magnetických vlastností materiálů a vybraných experimentálních technik. Výklad bude střídán s cvičením/experimentálním cvičením na dané téma. Předmět je koncipován pro bakalářské studium fyzikálních oborů, vhodný pro 2. -3. ročník studia. Předmět byl vytvořen za podpory projektů Univerzity Karlovy z OP VVV Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce a Vybavení laboratoří pro experimentální složku výuky fyziky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (12.06.2019)

Předmět se zakončuje ústní zkouškou. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je získání zápočtu.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (07.02.2018)
  • B. Sedlák, I. Štoll, Elektřina a magnetismus
  • N.W.Ashcroft, N.D.Mermin, Solid state physics,vybrané kapitoly
  • A. J. Dekker, Fyzika pevných látek, vybrané kapitoly
  • D. J. Craik, Structure and properties of magnetic materials, vybrané kapitoly
  • J. R. Hook, H. E. Hall, Solid State Physics, vybrané kapitoly

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. (07.02.2018)

1. Elektrické a magnetické momenty atomů a molekul. Dielektrická a magnetická polarizace pevné látky.

2. Dielektrika a feroelektrika. Polarizační mechanismy.

3. Diamagnetické, paramagnetické a magneticky uspořádané látky. Typy magnetických uspořádání. Výměnná interakce. Magnetokrystalová anizotropie.

4. Doménová struktura feroelektrik a feromagnetik. Magnetizační procesy. Superparamagnetismus.

5. Teplotní závislost dielektrických a magnetických vlastností, fázové přechody.

6. Lineární prostředí. Maxwellovy rovnice, statická a dynamická permitivita a permeabilita, disperze a absorpce. Teorie lineární odezvy, Kramers-Kronigovy relace.

7. Rezonanční jevy.

8. Multiferoické chování látek.

9. Příklady.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK