PředmětyPředměty(verze: 890)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Programování v LabView pro fyziky - NFPL202
Anglický název: LabView Programming for Physicists
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (14.05.2019)
Přednáška seznámí studenty libovolného studijního oboru se základy programování v rozšířeném grafickém vývojovém prostředí LabView často používaném k řízení experimentu ve fyzikálních i jiných laboratořích. Výklad bude veden s důrazem na praktickou stránku věci a zaměřen na typické potřeby experimentátora, tedy automatizovanou obsluhu měřících přístrojů, čtení dat a jejich zpracování. Nedílnou součástí přednášky jsou i praktická cvičení studentů u počítače a jejich práce na vybraných úlohách. Doporučeno pro studenty experimentálních oborů fyziky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D. (11.10.2017)

Podmínkou pro zakončení předmětu je složení zápočtu a zkoušky. Zápočet je nutný pro připuštění ke zkoušce.

Podmínkou udělení zápočtu je implementace zápočtového programu, jehož zadání bude studentům přiděleno individuálně. Všeobecný účel programu bude ovládání zařízení pomocí LabVIEW. Kritéria hodnocení programu budou: funkčnost, dokumentace, přehlednost implementace a efektivní využití programovacích prvků LabVIEW (t.j. znalosti funkcí nabízených v LabVIEW a základních softwarových architektur).

Zápočtový program bude nutné odevzdat před termínem zkoušky. V případě, že odevzdaný zápočtový program neodpovídá požadavkům, má student právo na odevzdání opravné verze.

Literatura -
Poslední úprava: G_F (18.05.2012)

1. Havlíček Josef, Vlach Jaroslav, et al., Začínáme s LabVIEW, BEN - technická literatura, Praha 2008

2.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D. (11.10.2017)

Zkouška bude probíhat ústní formou. Zkouška bude obsahovat jednu teoretickou otázku, podrobnou diskuzi detailů implementace zápočtového programu a praktické naprogramování jednoho příkladu.

Požadavky na zkoušku budou v rozsahu učiva probraného na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (18.05.2012)

1. Představení vývojového prostředí LabView, základní funkční prvky, grafické "neprocedurální" programování

2. Základní datové typy a dynamické signály, jejich reprezentace a konverze, realizace cyklů, použití lokálních a globálních proměnných

3. Běh programu v LabView, předávání hodnot, paralelizace úloh (na 1 PC), podprogramy, rekurze

4. Automatizace experimentu, typická rozhraní používaná pro připojení měřících přístrojů k PC: RS-232, GPIB, USB, Ethernet; specifikace a nativní příkazy RS-232 a GPIB, VISA standard, funkce LabView pro obsluhu všech zmíněných rozhraní, Instrument Assistant, typické potíže při komunikaci se zařízeními

5. Digitalizace analogových signálů v praxi, DAQ karty, anti-aliasing a filtry

6. Zpracování dat - vybrané matematické funkce a knihovny, ukládání a čtení dat, Data Plugins

7. Časování běhu programu a podprogramů, synchronizace, LabView Real-Time, Trace Execution Toolkit

8. Zpětná vazba - zpracování událostí, adaptivní formátování prvků a jejich obsahu, využití pro návrh architektury softwarového projektu

9. Rozšířitelnost a vazby na další prostředí - webová rozhraní (+Web Services - od LV2009), LabView & Matlab (Mathscript), LabView & C, LabView Dashboard for iPad, Android

10. Kompilátor LabView, LabView Runtime, tvorba spustitelných stand-alone aplikací

11. Aplikace systémů řízených LabView, LabView FPGA, další aplikace z fyziky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK