PředmětyPředměty(verze: 882)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Aktuální problémy fyziky nízkých teplot - NFPL180
Anglický název: Contemporary Problems of Low Temperature Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://mossbauer.cz/pec-pod-snezkou
Garant: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Prerekvizity : NOFY021
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (04.09.2019)
Intenzivní týdenní soustředění konající se v Peci pod Sněžkou, obvykle na přelomu dubna a května. Kurz je věnován úvodu do problematiky fyziky nízkých teplot, hyperjemných interakcí a jaderných metod studia kondenzovaných látek pro začátečníky (studenty fyziky, kteří absolvovali kurz NOFY021 Fyzika I). Program je doplňen o řadu fyzikálních pokusů a prezentací o aktuálně řešených otázkách těchto oborů. Více informací naleznete na webových stránkách https://mossbauer.cz/pec-pod-snezkou
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (04.09.2019)

Zápočet se uděluje za aktivní účast na semináři. Zápočet nelze opakovat.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (04.09.2019)

1. Teplotní stupnice a role teploty ve fyzice. Fyzika nízkých teplot a předmět jejího studia.

2. Základní fyzikální vlastnosti 4He a 3He, zkapalnění 4He, tepelná izolace, Dewarovy nádoby, kryostaty. Fermi-Diracova a Bose-Einsteinova kvantová statistika. Ideální Boseův plyn, Boseova - Einsteinova kondenzace (BEC). Ideální Fermiho plyn, Fermiho kapalina, nulový zvuk. Fázové diagramy 4He a 3He, supratekutost, hydrodynamika a kvantované víry. Směsi 3He-4He, rozpouštěcí refrigerátor.

3. Supravodivost - základní vlastnosti, fyzikální představy a aplikace. Josephsonovy jevy. Vysokoteplotní supravodivost.

4. Fyzikální vlastnosti pevných látek při nízkých teplotách. Kovy, izolátory, polovodiče, fonony, elektrony, díry. Úvod do energetických spekter, valenční a vodivostní pás. Debyeova teplota. Kvantový Hallův jev. Magnetismus při nízkých teplotách. Jaderný magnetismus, van Vleckova paramagnetika.

5. Jaderné metody ve fyzice kondenzovaných soustav. Principy jaderné magnetické rezonance (JMR) - Larmorova precese, Blochovy rovnice, spinové echo. JMR v magnetikách, hyperjemné interakce. Jaderné magnetické zobrazování. JMR vysokého

rozlišení. Jaderná orientace. Mössbauerova spektroskopie. Pozitronová anihilace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK