PředmětyPředměty(verze: 890)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Makroskopické kvantové jevy I - NFPL171
Anglický název: Macroscopic Quantum Phenomena I
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Zdeněk Janů, CSc.
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KFNT (06.05.2003)
Obecný úvod do supravodivosti a supratekutosti, fenomenologické teorie supravodivost, BCS teorie supravodivosti, experimentální důkazy platnosti BCS teorie, Ginzburgova-Landauova teorie supravodivosti, supravodiče I. a II. druhu, kvantování magnetického toku a vlastnosti vírů, slabá supravodivost -Josephsonovy jevy, použití Josephsonových přechodů, skvidy, vysokoteplotní supravodivost.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Janů, CSc. (07.06.2019)

Písemná a ústní zkouška

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Janů, CSc. (06.05.2019)

Fyzika nízkých teplot, MATFYZPRESS 1998

Fyzika nízkých teplot, I. část, MATFYZPRESS 2011

Fyzika nízkých teplot, II. část, MATFYZPRESS 2011

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Janů, CSc. (09.10.2017)

Zkouška sestává z písemné přípravy a ústní zkoušky. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné přípravy a ústní zkoušky. V případě opakování zkoušky, zkouška opět sestává z písemné přípravy a ústní zkoušky. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Zdeněk Janů, CSc. (06.05.2019)

1. Úvod do supravodivosti (elektrický odpor, kritické parametry, ideální vodivost a Meissnerův jev, teorie Londonů, supravodiče 1. a 2. druhu, termodynamické vlastnosti, izotopový jev, interakce supravodičů s elektromagnetickým zářením)

2. Bardeenova-Cooperova-Schriefferova mikroskopická teorie supravodivosti (původ přitažlivé interakce mezi elektrony, variační metoda, energie základního stavu, koherenční koeficienty, výpočet kritické teploty a kritického termodynamického pole, závislost šířky zakázaného pásu na teplotě, hustota stavů elektronů, bezmezerová supravodivost, tunelování elektronů, koherenční jevy)

3. Ginzburgova-Landauova (GL) fenomenologická teorie (parametr uspořádání, energie, GL rovnice, koherenční délka a hloubka vniku, meze platnosti GL teorie, povrchová energie, supravodiče 1. a 2. druhu, kvantování magnetického toku a kvantové víry)

4. Spontánní narušení kalibrační symetrie

5. Vlastnosti supravodičů 1. a 2. druhu (mezistav, smíšený stav, interakce mezi víry, interakce vírů s povrchem, pinning vírů, kritický stav, odporový stav, kritický proud, magnetizační křivky, zobrazení vírů)

6. Aplikace silné supravodivosti

7. Slabá supravodivost (Josephsonův přechod (JP), Josephsonovy jevy, kalibrační transformace, vliv statického magnetického pole na JP, elektrodynamika JP, voltové-ampérové charakteristiky JP, makroskopická kvantová interference)

8. Aplikace slabé supravodivosti (tunelové přechody, skvidy, analogové a digitální obvody)

9. Vysokoteplotní supravodivost (historie, strukturní a chemické vlastnosti materialů, magnetické a transportní vlastnosti, teorie)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK