PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Fyzika a technika nízkých teplot - NFPL168
Anglický název: Low Temperature Physics and Techniques
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.
doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KFNT (23.05.2003)
Základní vlastnosti kryokapalin, Jouleův-Thompsonův jev, princip zkapalňovače helia, mechanické a elektrické vlastnosti materiálů při nízkých teplotách, lázňový a průtokový kryostat, supravodivé magnety, směsi 3He -4He, rozpouštěcí refrigerátor, adiabatická demagnetizace paramagnetických solí, jaderná demagnetizace, Pomerančukův jev, chladicí metody založené na transportních jevech v pevných látkách, nízkoteplotní termometrie, Kapicův odpor, nízkoteplotní relaxační procesy.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (13.05.2019)

1. L. Skrbek a kol.: Fyzika a technika nízkých teplot, Matfyzpress Praha 2011

2. F. Pobell: Matter and methods at low temperatures, Springer Berlin 2007

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (10.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky korespondují se sylabem přednášky v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (23.05.2003)
1. Úvod.
Vymezení obsahu fyziky nízkých teplot. Historický vývoj získávání a využití nízkých teplot. Cesta k absolutní nule. Přehled metod zkapalňování a chlazení.

2. Supratekutost.
Supratekuté 4He. Základní experimenty v HeII. Fermiho-Diracova statistika. Dvousložkový model. Landauova teorie excitací. Feynmanova teorie vírů. Šíření zvuku v HeII. Supratekuté fáze 3He. Kondenzáty, dynamické a magnetické vlastnosti fází A, A1 a B. Experimenty NMR. Topologie, kolektivní módy. Rotující supratekuté 3He. Směs 3He a 4He, rozpouštění. Pomerančukův jev. Pevné fáze 4He a 3He. Magnetismus pevného 3He.

3. Supravodivost.
Elektrický odpor, Meissnerův jev. Rovnice Londonů. Magnetické vlastnosti supravodičů. Mikroskopická teorie supravodivosti, teorie BCS. Kvantování magnetického toku, kvantové víry. Slabá supravodivost, Josephsonovy jevy, skvidy. Vysokoteplotní supravodivost.

4. Magnetismus při nízkých teplotách.
Paramagnetismus, adiabatická demagnetizace. Jaderný magnetismus, jaderná demagnetizace. Statická orientace atomových jader. Jaderná magnetická rezonance a relaxace při nízkých teplotách. Magnetická termometrie (susceptibilita, NO, NMR).

5. Vybrané problémy fyziky pevných látek za nízkých teplot.
Měrná tepla v pevných látkách, tepelné relaxace.Přenos tepla,Kapicův odpor. Odporové termometry. Kvantový Hallův jev.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK