PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Experimentální cvičení FPL - NFPL151
Anglický název: Experimental Exercises in Solid State Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://krystal.karlov.mff.cuni.cz/fpl151
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Mgr. Lukáš Horák, Ph.D.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (23.05.2003)
Demonstrace experimentálního studia principiálních fyzikálních jevů a příslušných experimentálních zařízení, probíraných v rámci přednášky Úvod do fyziky kondenzovaného stavu.
Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (03.02.2012)

Růst krystalů Czochralského metodou

Rtg difrakce, určení mřížového parametru, fázová analýza

Transmisní a rastrovací elektronová mikroskopie: Studium mikrostruktury a fázová analýza

Studium mechanických vlastností materiálů metodami deformační zkoušky a akustické emise

Termofyzikální metody studia strukturních změn materiálů (rezistometrie, DSC)

Pozitronová anihilace: studium defektů krystalickych struktur

Jaderná magnetická rezonance: studium magnetické struktury feritu, teplotní závislost magnetizace podmříží

Studium magnetického stavu pevných látek pomocí SQUIDového magnetometru za extrémních podmínek (nízké teploty, vysoké mag. pole, vysoké tlaky

Supratekutost v kapalném heliu

Diagnostické metody procesu přípravy plazmových polymerů.

Mikroskopie atomových sil

Dynamicko-mechanická spektroskopie

Elektronová paramagnetická rezonance (v ÚMCh AV ČR)

Charakterizace nanočástic (Studium povrchového náboje nanočástic ve vodném prostředí v závislosti na pH, určení molekulové hmotnosti a velikosti aglomerátů ve vodném prostředí, studium vlivu surfaktantu na povrchový náboj nanokrystalů)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK