PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzika pevných látek II - NFPL147
Anglický název: Solid State Physics II
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: letní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Michal Turek (18.05.2007)
Přednáška tvoří pokračování přednášky Fyzika pevných látek I (FPL143) se zaměřením na vybrané rovnovážné vlastnosti a kolektivní jevy, jako např. Mössbauerův jev, fázové přechody v Isingově modelu, magnony v Heisenbergově modelu, stínění a plazmony v elektronové kapalině. Přednáška zahrnuje též úvod do příslušných teoretických metod včetně základů teorie grup.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc. (12.10.2017)

Předmět je zakončen získáním zápočtu a složením zkoušky.

Podmínkou pro získání zápočtu je docházka na cvičení a aktivní účast na něm. Každý student musí na cvičení celkem vyřešit určitý počet příkladů zadaný cvičícím.

Zápočet nelze opakovat.

Získání zápočtu je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Michal Turek (18.05.2007)

1. C. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek (Academia, 1985).

2. J. Celý: Kvazičástice v pevných látkách (VUTIUM, 2004).

3. J. P. Elliott, P. G. Dawber: Symmetry in Physics I, II (The Macmillan Press, 1979).

4. S. V. Tjablikov: Metody kvantovoj teorii magnetisma (Nauka, 1975).

5. R. Kužel, M. Saxlová, J. Šternberk: Úvod do fyziky kovů II (SNTL, 1985).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc. (12.10.2017)

Zkouška má pouze ústní část. Požadované znalosti odpovídají sylabu předmětu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Michal Turek (18.05.2007)

Osnova:

1. Fonony v pevné látce a teorie Mössbauerova jevu - klasický a kvantový popis pohybu jader, statistické vlastnosti souboru lineárních harmonických oscilátorů, Lambův-Mössbauerův faktor, příbuznost s Debyeovým-Wallerovým faktorem.

2. Grupy a symetrie v pevných látkách - pojem grupy a jejích reprezentací, reprezentace reducibilní a ireducibilní, charakter reprezentace, rozklad obecné reprezentace na ireducibilní reprezentace pro konečné grupy, ireducibilní reprezentace prostorové grupy pevné látky, využití grupové symetrie k nalezení a klasifikaci vlastních hodnot hamiltoniánu atomů, molekul a pevných látek.

3. Metoda středního pole pro klasický Isingův model - Peierls-Feynmanova nerovnost, Isingův model magnetismu, molekulární pole, feromagnetismus, kritické chování, Landauova teorie, složitá magnetická uspořádání, fázový přechod v substitučních tuhých roztocích.

4. Magnony v kvantovém Heisenbergově modelu - korelační funkce a jejich spektrální reprezentace, pohybové rovnice a jejich přibližné řešení, lokální a kolektivní spinové excitace, renormalizované magnony, kritické chování, Blochův zákon.

5. Stínění a plazmony v elektronové kapalině - Kubova teorie lineární odezvy, fluktuačně-disipační teorém, párové (částico-děrové) excitace v neinteragujících systémech, dynamická odezva homogenního neinteragujícího elektronového plynu a interagující elektronové kapaliny v Hartreeho přiblížení, Friedelovy oscilace, permitivita, Thomas-Fermiho stínění, plazmony.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK