PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav II - NFPL146
Anglický název: Experimental Methods of Condensed Systems Physics II
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: letní s.:3/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.xray.cz/FPL146
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (14.05.2014)
Experimentální metody studia mechanických, elektrických, dielektrických, magnetických a optických vlastností materiálů. Tahové zkoušky, akustická emise. Dielektrická spektroskopie, dynamicko-mechanická spektroskopie. Tepelné a magnetické vlastnosti pevných látek, tepelná roztažnost a specifická tepla. Klasifikace fázových přechodů v pevné fázi, určování tepelné kapacity z DSC měření.Elektrické a fotoelektrické vlastnosti - transportní jevy, fotovodivost. Získávání nízkých teplot a vlastnosti kryogenních kapalin.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. (14.05.2019)

Získání zápočtu a složení ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. (10.06.2019)

Návody k úlohám a studijní materiály na stránce

https://material.karlov.mff.cuni.cz/people/cieslar/expmetody/

http://www.xray.cz/FPL146

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. (14.05.2019)

K udělení zápočtu je nutno absolvovat předepsané úlohy a odevzdat povinné referáty. Požadavky ke zkoušce se shodují s rozsahem sylabu odpřednášeném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFES (21.01.2015)
Vybrané spektroskopické metody
Dielektrická spektroskopie. Rozdělení látek z hlediska dielektrické spektroskopie, druhy polarizace v dielektriku, definice permitivity, Boltzmannův superpoziční princip, měření komplexní permitivity, frekvenční závislost permitivity, Debyeův model, Kramers-Kronigovy relace, relaxační čas, závislost relaxační doby na teplotě.
Měření dielektrických vlastností polymerního materiálu Dynamicko-mechanická spektroskopie. Viskozita, modul pružnosti v tahu a ve smyku, fenomenologická teorie lineárního viskoelastického chování, typy relaxačních experimentů (creep, relaxace napětí), dynamická mechanická analýza, Boltzmannův superpoziční princip, rhelologické modely, teplotní závislost viskoelastického chování, princip superpozice frekvence- vnější parametr, příklady užití dynamické mechanické spektroskopie ke studiu polymerů a polymerních sítí Měření dynamických mechanických vlastností polymerního materiálu
Mechanické vlastnosti.
Tahové zkoušky a akustická emise. Tahové zkoušky, odezva akustické emise, korelace vývoje mikrostruktury, mechanických vlastnosti a parametru akustické emise. Propagativní a časové nestability plastické deformace (Portevinův - Le Chatelierův jev, dvojčatění). Tahová zkouška a akustická emise Mg slitiny s hexagonální strukturou nebo tahová zkouška a akustická emise Cu nebo Al slitiny s kubickou strukturou
Tepelné a magnetické vlastnosti
Tepelná roztažnost a specifická tepla. Magnetizace Metodika měření roztažnosti, měrného tepla a magnetizace, anizotropie vlastností, příspěvky ke specifickému teplu - elektronový, fononový a magnetický, analýza jednotlivých příspěvků, oprava na anharmonicitu, entropie, magnetokalorický jev Kvantitativní vyhodnocení příspěvků měrného tepla nebo měrné teplo v magnetickém poli a magnetokalorický jev
DSC, fázové přechody
Klasifikace fázových přechodů v pevné fázi - termodynamické aspekty, metody jejich detekce, metody termické analýzy. Určení tepelné kapacity z měření diferenční scanovací kalorimetrie (DSC).
Elektrické a fotoelektrické vlastnosti
Fotovodivost.
Světelná generace a rekombinace nerovnovážných nosičů náboje, difúze a drift. Stacionární fotoelektrická vodivost, metody měření, detekce záření. Fotovoltaické jevy a sluneční články, principy činnosti, účinnost přeměny sluneční energie v elektrickou. Aplikace. Studium křemíkového slunečního článku, měření voltamperových charakteristik při osvětlení, určování základních parametrů článku Měření difúzní délky minoritních nosičů proudu na destičkách z monokrystalického křemíku Měření spekter fotoelektrického proudu na komerčním fotoodporu
Transportní jevy
Příprava vzorků, zjišťování nehomogenit, měření elektrického odporu látek, měření Hallovy konstanty, termosíly, tepelné vodivosti. Měření elektrického odporu v různém uspořádání experimentu
Supravodivost a supratekutost. Nízké teploty
Metody získávání a měření nízkých teplot. Vlastnosti kryogenních kapalin. Základy kryogenní techniky. Vliv nízkých teplot na fyzikální vlastnosti pevných látek. Supravodivost a supratekutost. Empirické vlastnosti supratekutého 4He a 3He. Dvousložkový model. Boseova-Einsteinova kondenzace. Kvantované víry, kvantová turbulence. Fyzika a technika nízkých teplot nebo Supravodivost a supratekutost
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK