PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I - NFPL145
Anglický název: Experimental Methods of Condensed Systems Physics I
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: zimní s.:3/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.xray.cz/FPL145
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (14.05.2014)
Experimentální metody studia složení, atomové a elektronové struktury látek. Rtg difrakce na monokrystalech a polykrystalických materiálech. Elektronová difrakce a elektronová transmisní a skenovací mikroskopie. Studium struktury a složení povrchů, Povrchové mikroskopie. Jaderné metody – NMR, pozitronová anihilační spektroskopie, Mössabuerova spektroskopie. V předmětu jsou uvedeny principy a charakteristiky jednotlivých metod, jejich možnosti a případná omezení. V praktické části budou studenti seznámeni s typickými demonstračními úlohami k jednotlivým skupinám metod.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KFNT (11.04.2008)

Metodická a demonstrační cvičení k exper. přednáškám.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (14.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je zápočet. K zápočtu je nutná účast na praktické části výuky a vypracování požadovaných referátů ze zadaných úloh. Referát se odevzdává jeden za skupinu (ve skupině 1-3 studenti).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (06.10.2017)

Zkouška je ústní se zadáním dvou otázek z probírané tématiky a možností přípravy na místě. Dále pak jsou možné doplňující krátké otázky. Zkouší zpravidla více vyučujících.

Ke zkoušce je vyžadován zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (23.05.2006)
Růst krystalů
Metodika růstu krystalů, kovové krystaly, sloučenina a slitina, kongruentní a nekongruentní fáze, výhody a omezení jednotlivých metod, volba metody Růst krystalu intermetalické sloučeniny Czochralského metodou
Difrakční metody
Difrakce rtg záření na monokrystalech - určování struktury krystalů, orientace monokrystalu, posouzení kvality monokrystalu Laueova metoda, orientace monokrystalu nebo Určování struktury (exkurze na PřF UK) Difrakce rtg záření na polykrystalických materiálech - informace v práškovém difraktogramu, určování mřížových parametrů, identifikace fází, analýza profilů za účelem studia reálné struktury, studium textur a napětí Určení mřížových parametrů nebo Fázová analýza
Elektronová mikroskopie a difrakce
Transmisní elektronová mikroskopie - metody zobrazení v TEM, elektronová difrakce a její užití pro stanovení orientace, kontrast v EM Stanovení chemického složení fází - EDAX, Fázová analýza Rastrovací elektronová mikroskopie - principy vzniku signálu v SEM, interakce elektronů s PL, topografický a kompoziční kontrast
Rastrovací tunelová mikroskopie
Fyzikální principy mikroskopických metod s rastrující sondou v blízkém poli. ktické seznámení s rastrovací tunelovou mikroskopií (STM). Účast na přípravě experimentu s využitím STM pro studium adsorbátu kovu na orientovaném povrchu Si s atomárním rozlišením.
Ramanova a IČ spektroskopie
Elektronové a iontové spektroskopie pro zkoumání povrchů
XPS, AES, UPS, EELS, XPD, ISS, SIMS. Zkoumání povrchů metodami elektronových a iontových spektroskopií - přehled. Energetické analyzátory pro elektronové a iontové spektroskopie. Technické vybavení aparatur pro výzkum povrchů Fyzikální principy metod a příklady jejich použití.
Jaderné metody studia kondenzovaných látek - přehled.
Hyperjemné interakce – původ, projevy. Využití jaderných metod pro studium atomové, elektronové a magnetické struktury, příklady aplikací. Jaderná magnetická a kvadrupólová rezonance v pevných látkách. Jaderná magnetická rezonance vysokého rozlišení. Pozitronová anihilace. Moessbauerova spektroskopie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK