PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Experimentální metody fyziky kondenzovaných soustav I - NFPL145
Anglický název: Experimental Methods of Condensed Systems Physics I
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: zimní s.:3/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.xray.cz/FPL145
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: T_KFES (14.05.2014)
Experimentální metody studia složení, atomové a elektronové struktury látek. Rtg difrakce na monokrystalech a polykrystalických materiálech. Elektronová difrakce a elektronová transmisní a skenovací mikroskopie. Studium struktury a složení povrchů, Povrchové mikroskopie. Jaderné metody – NMR, pozitronová anihilační spektroskopie, Mössabuerova spektroskopie. V předmětu jsou uvedeny principy a charakteristiky jednotlivých metod, jejich možnosti a případná omezení. V praktické části budou studenti seznámeni s typickými demonstračními úlohami k jednotlivým skupinám metod.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KFNT (11.04.2008)

Metodická a demonstrační cvičení k exper. přednáškám.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (14.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je zápočet. K zápočtu je nutná účast na praktické části výuky a vypracování požadovaných referátů ze zadaných úloh. Referát se odevzdává jeden za skupinu (ve skupině 1-3 studenti).

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. (14.06.2019)

Václav Valvoda, Milena Polcarová, Pavel Lukáč: Základy strukturní analýzy. Univerzita Karlova. Praha 1992.

Ivo Kraus: Úvod do strukturní rentgenografie. Academia. Praha 1985.

Experimentální techniky v rentgenové a neutronové strukturní analýze. Krystalografická společnost. Praha 1994. ed. R. Kužel.

Miroslav Karlík, Úvod do transmisní elektonové mikroskopie, České vysoké učení technické, 2011, ISBN: 978-80-01-04729-3

B. Voigtlaender: Atomic Force Microscopy and Scanning Tunneling Microscopy, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015

D .B. Williams , C.B. Carter: Transmission electron microscopy - A textbook for materials science, Plenum Press, NY, 1996

L. Reimer: Scanning electron microscopy – Physics of image formation and microanalysis, Springer, Berlin Heidelberg, 1985

J. Goldstein, et. al: Scanning electron microscopy and X-ray microanalysis, Springer, Berlin Heidelberg, 2007

V. Hulínský, K. Jurek: Zkoumání látek elektronovým paprskem, V. Hulínsky, SNTL, Praha 1982

Metody analýzy povrchů - Elektronové spektroskopie , editor L. Eckertová, Academia, 1990

Metody analýzy povrchů - Iontové, sondové aspeciální metody , editoři L. Frank, J. Král, Academia, 2002

Practical Surface Analysis, by Auger and Photoelectron Spectroscopy, ed. D. Briggs and M.P.Seah, Wiley, 1983

Practical Surface Analysis, second edition, Volume 2, Ion and Neutral Spectroscopy, ed. D. Briggs and M.P.Seah, Wiley, 1992

John F. Moulder, Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy: A Reference Book of Standard Spectra for Identification and Interpretation of XPS Data, Physical Electronics Division, Perkin-Elmer Corporation, 1992

G. Beamson and D. Briggs, High resolution XPS of organic polymers : the Scienta ESCA300 database,Wiley, 1992

C. P. Slichter, Principles of magnetic resonance, Springer 1990

Bernhard Blumich, Essential NMR, Springer 2005

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (06.10.2017)

Zkouška je ústní se zadáním dvou otázek z probírané tématiky a možností přípravy na místě. Dále pak jsou možné doplňující krátké otázky. Zkouší zpravidla více vyučujících.

Ke zkoušce je vyžadován zápočet.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (23.05.2006)
Růst krystalů
Metodika růstu krystalů, kovové krystaly, sloučenina a slitina, kongruentní a nekongruentní fáze, výhody a omezení jednotlivých metod, volba metody Růst krystalu intermetalické sloučeniny Czochralského metodou
Difrakční metody
Difrakce rtg záření na monokrystalech - určování struktury krystalů, orientace monokrystalu, posouzení kvality monokrystalu Laueova metoda, orientace monokrystalu nebo Určování struktury (exkurze na PřF UK) Difrakce rtg záření na polykrystalických materiálech - informace v práškovém difraktogramu, určování mřížových parametrů, identifikace fází, analýza profilů za účelem studia reálné struktury, studium textur a napětí Určení mřížových parametrů nebo Fázová analýza
Elektronová mikroskopie a difrakce
Transmisní elektronová mikroskopie - metody zobrazení v TEM, elektronová difrakce a její užití pro stanovení orientace, kontrast v EM Stanovení chemického složení fází - EDAX, Fázová analýza Rastrovací elektronová mikroskopie - principy vzniku signálu v SEM, interakce elektronů s PL, topografický a kompoziční kontrast
Rastrovací tunelová mikroskopie
Fyzikální principy mikroskopických metod s rastrující sondou v blízkém poli. ktické seznámení s rastrovací tunelovou mikroskopií (STM). Účast na přípravě experimentu s využitím STM pro studium adsorbátu kovu na orientovaném povrchu Si s atomárním rozlišením.
Ramanova a IČ spektroskopie
Elektronové a iontové spektroskopie pro zkoumání povrchů
XPS, AES, UPS, EELS, XPD, ISS, SIMS. Zkoumání povrchů metodami elektronových a iontových spektroskopií - přehled. Energetické analyzátory pro elektronové a iontové spektroskopie. Technické vybavení aparatur pro výzkum povrchů Fyzikální principy metod a příklady jejich použití.
Jaderné metody studia kondenzovaných látek - přehled.
Hyperjemné interakce – původ, projevy. Využití jaderných metod pro studium atomové, elektronové a magnetické struktury, příklady aplikací. Jaderná magnetická a kvadrupólová rezonance v pevných látkách. Jaderná magnetická rezonance vysokého rozlišení. Pozitronová anihilace. Moessbauerova spektroskopie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK