PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Struktura materiálů - NFPL133
Anglický název: Structure of Materials
Zajišťuje: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://krystal.karlov.mff.cuni.cz/fpl133
Garant: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
prof. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (17.04.2014)
Principy TEM. Kinematická teorie difrakce elektronů. Kontrast na poruchách krystalové mříže. SEM, topografický a kompoziční kontrast. Analytické metody v SEM – EDX, WDX, EELS. EBSD – princip, stanovení orientace, krystalové struktury, separace fází, specifika pro UFG materiály. Neutronová difrakce, základní principy, magnetický rozptyl. Kinematická teorie rozptylu rtg záření na reálných krystalech. Zbytková napětí a textury. Analýza profilů rtg difrakčních linií, velikost krystalitů, mikronapětí, hustoat dislokací a a vrstevných chyb. Studium difuzního rozptylu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc. (08.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je složení ústní zkoušky. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu, který byl prezentován na přednášce.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Josef Pešička, CSc. (17.04.2014)

P. Kratochvíl, P.Lukáč, B. Sprušil: Úvod do fyziky kovů I, SNTL/Alfa 1984.

V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč: Základy strukturní analýzy, Karolinum, Praha 1992.

D.B. Williams, C.B. Carter, Transmission Electron Microscopy - a textbook of materiál science, Springer, 2009.

G.E. Bacon: Neutron diffraction, Clarendon Press, Oxford, 1975.

F.R.N. Nabarro: Theory of Crystal Dislocations, Clarendon Press, Oxford, 1967.

I. Kraus : Úvod do strukturní rentgenografie, Academia, 1985.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (04.10.2012)

Principy transmisní elektronové mikroskopie

Kinematická teorie difrakce elektronů

Kinematická a dynamická teorie rtg difrakce

Kontrast poruch krystalové mříže

Řádkovací elektronová mikroskopie, topografický a kompoziční kontrast

EBSD (electron back-scattered diffraction)

Neutronová difrakce

Hranice zrn - strukturní modely, základní charakteristiky a vlastnosti 

Studium reálné struktury materiálů rtg difrakcí

Zbytková napětí a textury

Analýza profilů rtg difrakčních linií, určování velikosti krystalitů a hustot dislokací

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK