PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z pozitronové anihilační spektroskopie - NFPL128
Anglický název: Selected Topics on Positron Annihilation Spectroscopy
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/kfnt/vyuka/vybrane_partie_pas/obsah.html
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. (22.05.2019)
Základy positronové anihilačni spektroskopie (PAS). Pokročilé experimentálni techniky PAS: svazky pozitronů s variabilni energii, pozitronový mikroskop, spektroskopie Augerovych elektronů indukovaných anihilací elektron-pozitronových párů, difrakce pomalých pozitronů. Studentům bude dána možnost práce s programy - simulátory reálných experimentů PAS. Určeno pro DS k ziskáni hlubších znalostí o PAS v návaznosti na FPL103 (absolvováni FPL103 však není nezbytné).
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KFNTJC/MFF.CUNI.CZ (17.04.2008)

Student získá informace o pokročilých metodách pozitronové anihilační spektroskopie - koincidenčním měření Dopplerovského rozšíření, pozitronových svazcích s laditelnou energií a také o teoretický ab-inito výpočtech veličin měřených při anihilaci pozitronů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (10.06.2019)

Zápočet bude udělen za vypracování prezentace na téma z anihilace pozitronů, které si student zvolí.

Literatura
Poslední úprava: KFNTJC/MFF.CUNI.CZ (17.04.2008)

A. Dupasquier, A.P. Mills (eds.): Proceedings of the International School of Physics ?Enrico Fermi?, IOS Press, Varenna (1995).

P. Hautojärvi in: Positrons in Solids, ed. P. Hautojärvi, Springer-Verlag, Berlin (1979).

P.J. Schultz, K.G. Lynn, Rev. Mod. Phys. 60, 701 (1988).

O.E. Mogensen: Positron Annihilation in Chemistry, Springer-Verlag, Berlin, Heildelberg (1995).

W.R. Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (1987).

Metody výuky
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (06.10.2017)

přednáška a cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (06.10.2017)

V rámci zkoušky student odprezentuje jím vybrané téma z anihilace pozitronů formou krátké prezentace (15 min) simulující příspěvek na konferenci s následnými dotazy.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KFNT (05.05.2003)
Svazky pozitronů s variabilní energií.
Generování a transport pozitronových svazků. Hlavní oblasti aplikace PAS na svazcích pozitronů: studium tenkých vrstev a rozhraní, hloubkové profily defektů. Svazky pozitronů vysokých energií a PAS. Polarizované pozitrony ve výzkumu kondenzovaných soustav. Intenzívní svazky pozitronů.

Pozitronová mikroskopie.
Spektroskopie Augerových elektronů indukovaných anihilací elektron-pozitronových párů.
Princip techniky. Aplikace metody a srovnání s klasickou spektroskopií Augerových elektronů.

Difrakce pomalých pozitronů.
Princip techniky. Aplikace metody a srovnání s klasickou elektronovou difrakcí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK