PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Elektronová struktura ultratenkých magnetických vrstev - NFPL102
Anglický název: Electronic Structure of Ultrathin Magnetic Films
Zajišťuje: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Ing. Pavel Novák, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika pevných látek
Anotace -
Poslední úprava: ()
Elektronová struktura pevných látek, metody výpočtu. Elektronová struktura tenkých vrstev. Nové metody ve výpočtech elektronové struktury s ohledem na magnetické systémy. Vhodné pro 4. a 5. roč.
Sylabus -
Poslední úprava: KFNTPN (24.05.2004)

1/ Obecný hamiltonián pevné látky.

2/ Redukce mnohočásticového problému na problém jednočásticový.

3/ Hartreeho-Fockovo přiblížení, výměnná a korelační část Hartreeho-Fockova hamiltoniánu, magnetismus v jednoelektronovém přiblížení - spinově polarizovaná metoda Hartreeho-Focka. Výpočet elektronové struktury atomů v Hartree-Fockově přiblížení.

4/ Za jednočásticové přiblížení. Atomové multiplety.

5/ Metoda funkcionálu lokální spinové hustoty (LSDF).

6/ Srovnání metod Harteeho-Focka a LSDF.

7/ Elektronová struktura pevných látek. Odvození mistrovské rovnice. Základní pojmy - reciproký prostor, Brillouinova zóna, Fermiho plocha.

8/ Metody výpočtu elektronové struktury. Metoda těsné vazby. Metoda FPLAPW (Full Potential Linearized Augmented Plane Waves).

9/ Praktická ukázka výpočtu elektronové struktury vybrané pevné látky metodou FPLAPW. K výpočtu bude využit soubor programů WIEN.

10/ Elektronová struktura tenkých vrstev. Výpočet elektronové struktury konkrétní tenké vrstvy pomocí WIEN. Rozbor a diskuse výsledků. Magnetické tenké vrstvy.

11/ Nové metody ve výpočtech elektronové struktury s ohledem na magnetické systémy. Metoda zobecněného gradientu, korekce pro selfinterakci, orbitální polarizece, LDA+U a teorie dynamického středního pole.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK