PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Numerické metody počítačové fyziky I - NEVF523
Anglický název: Numerical Methods of Computational Physics I
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
Třída: DS, matematické a počítačové modelování
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika povrchů a ionisovaných prostředí
Je záměnnost pro: NEVF512
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
Numerické metody - základní pojmy, výpočet hodnot, optimalizace, aproximace, numerická integrace a derivování, řešení soustav lineárních rovnic, řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic. Určeno pro doktorské i magisterské studium.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: IBARVIK/MFF.CUNI.CZ (16.05.2008)

Seznámit studenty se základními algoritmy numerické matematiky (viz. anotace a sylabus).

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky.

Literatura -
Poslední úprava: T_KEVF (05.05.2010)

Ralston A.: Základy numerické matematiky, Academia, Praha 1978.

Press W.H. et al.: Numerical Recipes in FORTRAN (Pascal, C), Cambridge University Press,

Cambridge 1992.

Vicher M.: Numerická matematika, skripta, PF UJEP, Ústí nad Labem 2003.

Metody výuky -
Poslední úprava: IBARVIK/MFF.CUNI.CZ (16.05.2008)

Přednášky a praktická cvičení v počítačové laboratoří.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.06.2019)

Zkouška je ústní a student dostává otázky dle sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
1. Numerická matematika
Přesnost operací, chyby výpočtu, stabilita algoritmů.

2. Interpolace a aproximace Interpolace.
Aproximace metodou nejmenších čtverců, Čebyševova aproximace, segmentové funkce.

3. Numerická integrace a derivování
Integrace s rovnoměrným krokem báze. Integrace s nerovnoměrným krokem báze. Numerické derivování.

4. Řešení soustav lineárních rovnic
Gaussova a Gaussova-Jordanova metoda. Iterační metody. Operace s maticemi.

5. Řešení transcendentních rovnic

6. Řešení obyčejných diferenciálních rovnic
Eulerova metoda. Metody Rungeho-Kutty. Metody prediktor-korektor. Chyba metody.

7. Řešení parciálních diferenciálních rovnic
Diference. Relaxační metoda. Superrelaxační metoda a další postupy zrychlující konvergenci. Řešení hyperbolických rovnic.

8. Použití metody Monte Carlo v numerické matematice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK