PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do fyziky plazmatu - NEVF518
Anglický název: Introduction to Plasma Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Třída: DS, fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí
Kategorizace předmětu: Fyzika > Fyzika povrchů a ionisovaných prostředí
Patří mezi: Pro rok 2020/2021 + 2022/2023...
Year 2020/2021 + 2022/2023...
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)
Základní pojmy a charakteristiky plazmatu (výbojové plazma, plazma v kosmickém prostoru). Elementární procesy (ionizace, rekombinace, reakce iontů s molekulami). Mikro a makroparametry plazmatu (Debyeova stínící vzdálenost, potenciál plazmatu, koncentrace nabitých částic, teplota elektronů, rozdělovací funkce). Boltzmannova kinetická rovnice a její řešení. Transportní jevy v plazmatu, vodivost, difúze a ambipolární difúze. Diagnostika plazmatu. Spektroskopie plazmatu. Pro studenty PGS nahrazuje přednášky Fyzika plazmatu I-III.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.06.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)

Kracík J., Tobiáš J.: Fyzika plazmatu, Academia Praha 1966.

Chen F. F.: Úvod do fyziky plazmatu, Academia Praha 1984.

Raizer J. P.: Gas Discharge Physics, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 1991.

J. Kracík, B. Šesták, L. Aubrecht, Základy klasické a kvantové fyziky plazmatu, Academia Praha 1974.

P.W. Atkins, Physical Chemistry, Oxford University press, 1988.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. (06.10.2020)

Výuka v ZS 2020 probíhá formou on-line přednášek. Více informací viz https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. (10.10.2017)

Zkouška je ústní a požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (13.05.2005)
1. Základní pojmy a charakteristiky plazmatu
Definice a druhy plazmatu (izotermické a neizotermické plazma, plazma ve výboji a v kosmickém prostoru). Parametry plazmatu.

2. Srážkové procesy
Ionizace, Peningova ionizace, reakce iontů s molekulami, rekombinace, tvoření záporných iontů. Experimentální techniky používané při studiu elementárních procesů v plazmatu.

3. Mikro a makroparametry plazmatu
Debyeova stínící vzdálenost, potenciál plazmatu, koncentrace nabitých částic, teplota elektronů a iontů, energetické rozdělovací funkce elektronů a iontů v plazmatu. Plazmatická frekvence, srážková frekvence.

4. Kinetický popis plazmatu
Boltzmannova kinetická rovnice a její řešení. Transportní jevy v plazmatu, vodivost, difúze a ambipolární difúze. Plazma v magnetickém poli

5. Diagnostika plazmatu
Přehled diagnostických metod. Langmuirová sonda. Mikrovlnná diagnostika. Spektroskopie plazmatu. Emise a absorpce záření v plazmatu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK