PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Materiály pro obnovitelné zdroje energie - NEVF175
Anglický název: Materials for renewable energy
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: prof. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (13.05.2022)
Cílem této přednášky je poskytnout úvod do technologií pro obnovitelnou energii. V rámci přehledu zdrojů obnovitelné energie s důrazem na výrobu elektřiny budou představeny pokročilé materiály, které se v těchto technologiích využívají. Budou představeny koncepty přípravy materiálů se zaměřením na jejich specifické vlastnosti a roli při získávání, přeměně a skladování energie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (13.05.2022)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (13.05.2022)

1. Ashutosh Tiwari: Emerging Photovoltaic Materials: Silicon & Beyond, Wiley-Scrivener, 2018, ISBN13: 9781119407546

2. R. S. Dey, T. Purkait, N. Kamboj, M. Das: Carbonaceous Materials and Future Energy: Clean and Renewable Energy Sources, CRC Press, Boca Ralton, 2020, ISBN 9781351120760

3. Z. Qi: Proton Exchange Membrane Fuel Cells, CRC Press, Boca Ralton, 2014, ISBN13: 978-1-4665-1370-9.

4. A. A. Franco: Polymer Electrolyte Fuel Cells, Pan Standforrd Publishng Pte. Ltd., Singapore, 2013, ISBN13: 978-981-4310-82-6.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (13.05.2022)

Zkouška je ústní se zadáním dvou otázek z probírané tématiky a možností přípravy na místě. Dále pak jsou možné doplňující krátké otázky.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (13.05.2022)

1. Úvod do předmětu, zdroje energie, Slunce jako konečný zdroj obnovitelné energie, využití obnovitelné energie dříve a nyní, cyklus výroby/získávání-skladování-přepravy energie, role pokročilých materiálů.

2. Přehled fotozdrojů: fotovoltaické solární články a fotokatalýza, základy přeměny sluneční energie na elektřinu nebo na energii chemických vazeb, typy zařízení, základní procesy v solárním článku; Shockley-Queisserův limit, role materiálu při ladění zakázaného pásu, barvivem senzitizovaný solární článek, fotoelektrochemický článek pro štěpení vody.

3. Materiály používané pro fotovoltaické články. Klasické polovodiče - Si a jiné, nejmodernější materiály, organo/anorganické perovskity, kvantové tečky, hybridní vícevrstvé struktury, jejich výhody/nevýhody.

4. Výzkum materiálů pro fotovoltaické články: příprava nejperspektivnějších materiálů a způsoby jejich charakterizace, odhad výkonu.

5. Fotokatalýza jako nově vznikající obor obnovitelných energetických materiálů, hlavní koncept fotokatalýzy, vhodné materiály, vývoj pokročilých nanostruktur, techniky charakterizace pro fotokatalýzu..

6. Přímé skladování elektřiny: baterie a superkondenzátory, jejich struktura a typy, hlavní principy elektrochemického skladování elektřiny, vlastní elektrochemické procesy a role pokročilých materiálů, elektrická dvojitá vrstva pro uložení náboje.

7. Baterie s různou chemií, materiály pro baterie - Li, Na a další, materiály pro elektrody, elektrolyty a ostatní (separátory, sběrače proudu, kryty atd.).

8. Superkondenzátory a elektrochemické kondenzátory, materiály pro akumulaci elektřiny ve dvouvrstvých a/nebo pseudofaradických reakcích, materiály s velkým povrchem pro akumulaci náboje, elektrolyty.

9. Baterie typu kov-vzduch, perspektivy a výzvy v materiálovém výzkumu - materiály pro anodu a katodu, elektrolyt.

10. Vodíkový cyklus v rámci výroby obnovitelné energie, výroby vodíku, skladování a přeměny na elektřinu, hlavní části infrastruktury, výzvy a vyhlídky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK