PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Elektrochemie povrchů a rozhraní - NEVF167
Anglický název: Interfacial electrochemistry
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.
prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (15.05.2018)
Předmět se zabývá základní teorií a aplikací elektrochemie. Zaměřuje se na studenty, kteří využívají elektrochemické metody do svého výzkumu. Kurz začíná obecnými základy elektrochemie. Dále pokrývá teoretické základy, které tvoří základ všech hlavních elektrochemických technik a elektroanalytických metod, které jsou podrobně popsány. Cílem přednášky je získání základních znalostí tak, aby to studentům umožnilo pochopit, analyzovat a samostatně řešit problémy související s elektrochemickými procesy.
Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (15.05.2018)

1. C.H. Hamann, A. Hamnett, W. Vielstich, Electrochemistry, Wiley 2007

2. V.S. Bagotsky, Fundamentals of Electrochemistry (2nd Edition) Wiley 2006

3. W. Schnickler, E. Santos, Interfacial electrochemistry (2nd Edition), Springer 2010

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (15.05.2018)

1. Úvod do elektrochemie.

  • Základní pojmy elektrochemie. Elektrochemický potenciál - povrchový potenciál, tří elektrodové uspořádání.

2. Termodynamika elektrochemických reakcí.

  • Potenciál. Nernstova rovnice.

3. Rozhraní elektroda-elektrolyt, elektrochemická dvojvrstva, adsorpce na elektrodě

4. Kinetika elektrochemických reakcí.

  • Přehled procesů na elektrodě. Butler-Volmerova a Tafelova rovnice.

5. Reakce vodíku a elektrokatalytické reakce

6. Desorpce vodíku, reakční mechanizmus,

  • Volcano graf, uvolňování vodíku na Pt(111), elektrokatalýza na kovových elektrodách.

7. Depozice a rozpouštění kovů.

  • Vliv morfologie, povrchová difúze, nukleace, růst 2D vrstev, rozpouštění.

8. Elektrochemické povrchové procesy.

9. Experimentální metody studia kinetiky procesů na elektrodách.

  • Přenos náboje, Chronoamperometrie, cyklická voltammetrie, elektrochemická impedanční spektroskopie.

10. Elektrochemie pro energetické aplikace.

  • Palivové články, elektrolyzéry a baterie.

11. Aplikace elektrochemie ve vědeckém výzkumu. Kombinace elektrochemie a fyziky povrchů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK