PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Technologie vakuových materiálů - NEVF146
Anglický název: Technology of Vacuum Materials
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martin Jeřáb, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
Volba, zpracování, příprava, čištění a použití materiálů pro vakuovou techniku, konstrukční zásady, vybrané metody spojování, povrchové úpravy konstrukčních materiálů, použití kapalin a plynů ve vakuové technice.
Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)

Barrer R.M. Diffusion in Solid, Cambridge University Press, Cambridge 1951.

Boer J.H. Dynamical Character of Adsorption, Clarendon Press, oxford 1953.

Bermann A.: Total pressure measurement, Academia Press, New York 1985.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (11.10.2017)

Konání zkoušky není podmíněno účastí na přednáškách. Zkouška má pouze ústní část, ve které je prověřena studentova znalost látky vyučované na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
1. Základní pojmy
Definice fyzikálních vlastností materiálů se zřetelem k jejich použití ve vakuové technice. Tlak nasycených par, vypařovací rychlost. Rozpustnost plynů v pevných látkách a kapalinách. Difúze a propustnost pevných látek pro plyny.

2. Kovy a jejich slitiny
Kovy a některé jejich slitiny. Rekrystalizace. Vysokotavitelné kovy a slitiny W, Mo, Ta, Nb. Vzácné kovy. Pt, Pd, Rh, Os, Ir, Ru, Au, Ag. Obecné kovy. Ni, Fe, Cu, Al, Be, Zr, Ti, Th, Hf, Hg. Slitiny se speciálními vlastnostmi.

3. Skla
Základní charakteristiky. Skla měkká, středně tvrdá a tvrdá. Křemenné sklo. Sintrování.

4. Keramiky
Silikátové, kysličníkové a speciální keramiky.

5. Eleastomery
Přírodní kaučuk a guma, silikonová guma, teflon, fluorkarbonový kaučuk, polytetrafluoretylen.

6. Organické materiály
Organické náplně pro vývěvy, těsnící mazy a tmely.

7. Plyny a páry
Vzácné plyny, Ar, Ne, He, Kr, Xe. Sušení plynů. Obecné plyny. H2 , O2 , N2 , CO2 , CO, NH3.

8. Další materiály
Adsorbenty a getry, katodové materiály.

9. Úprava vakuových materiálů
Výběr vakuových materiálů, předzpracování, odplyňování, praní, odmašťování, povrchové úpravy.

10. Konstrukce vakuových aparatur
Konstrukční spojování vakuových materiálů, rozebíratelné a nerozebíratelné spoje, spoje různorodých materiálů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK