PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vysokofrekvenční elektrotechnika - NEVF144
Anglický název: High Frequency Electrical Engineering
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (21.03.2003)
Teorie dlouhých vedení, vlnovodů a rezonátorů s přihlédnutím k technických aplikacím, generace vysokofrekvenčních kmitů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (06.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, tj. hodnocení zkoušky známkou "výborně", "velmi dobře" nebo "dobře". Zkouška musí být složena v období předepsaném harmonogramem akademického roku, ve kterém student předmět zapsal.

Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (09.05.2005)

Skripta na webu http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/vfel (tato skripta obsahují veškerou látku požadovanou ke zkoušce a řadu dalších zajímavých informací).

J.C. Slater, Microwave Transmission, Mc-Graw-Hill Book Company, Inc., New York, London, 1942 (kniha je v jednotkách SI stejně jako ostatní doporučovaná literatura).

D.G. Fink, Radar Engineering, Mc-Graw-Hill, New York, London, 1947.

C.G. Montgomery, Editor, Technique of Microwave Measurements, Mc-Graw-Hill, New York, London, 1947.

J.W. Gewartowski, H.A. Watson, Principles of Electron Tubes, D. Van Nostrand Company, Inc., Princeton, New Jersey, etc., 1965.

S. Ramo, J.R. Whinnery, Fields and Waves in Modern Radio, 2. vydání, 1953 (k dispozici v knihovně AV ČR na Národní třídě).

J. Kvasnica, Teorie elektromagnetického pole, Academia, Praha, 1985, vynikající učebnice k přehledu základů elektromagnetického pole.

J. Vejvodová, Elementy mikrovlnných obvodů, skripta, SPN (budou každému zapůjčena proti podpisu; k navrácení při zkoušce).

W.F. Magie, A Source Book in Physics, Mc-Graw-Hill, New-York, London, 1935 (z této knihy jsou čerpány údaje z historie).

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, uchazeč se vyjádří ke dvěma zadaným tématům. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (09.05.2005)
1. Historický úvod, princip radaru, rekapitulace základních pojmů a vztahů z teorie elektromagnetického pole.

2. Elektrické obvody při velmi vysokých kmitočtech, reprezentace základních charakteristik obvodů pomocí veličin známých z teorie elektromagnetického pole, radiační odpor.

3. Skin efekt a vnitřní impedance vodiče.

4. Homogenní vedení, telegrafní rovnice, příklady výpočtu. Pojem charakteristické impedance vedení. Odraz na vedení, činitel stojatého vlnění.

5. Transformace impedance podél vedení
Smithův diagram, měření impedance při velmi vysokých kmitočtech.

6. Šíření a reflexe elektromagnetického vlnění, analogie mezi veličinami charakterizujícími elektromagnetickou vlnu v prostoru (E,H) a na homogenním vedení (U,I).

7. Vyzařování a antény, dipól, složené anténní soustavy.

8. Šíření elektromagnetických vln ve vlnovodech
Vlnovod obdélníkového průřezu, mody vlnění v něm, kritická vlnová délka. Útlum ve vlnovodech.

9. Dutinový rezonátor kvádrového tvaru, pojem kvality dutinového rezonátoru.

10. Generace vysokofrekvenčních kmitů
Ramoova věta, vysokofrekvenční rovinná dioda, dvouokruhový a reflexní klystron, magnetron (princip činnosti). Polovodičové generátory mikrovlnných kmitů, tunelová a Gunnova dioda.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK