PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Modelování ve fyzice plazmatu - NEVF137
Anglický název: Modelling in Plasma Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc.
doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Anotace -
Pokročilé techniky počítačového modelování - částicového deterministického a stochastického, spojitého a hybridního. Modelování fyzikálních procesů v nízkoteplotním plazmatu, vysokoteplotním plazmatu a v plazmochemii - v objemu plazmatu a při interakci plazmatu s povrchy pevných látek.
Poslední úprava: T_KEVF (07.05.2005)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. K jeho získání připraví student samostatnou prezentaci jednoduchého spojitého modelu nízkoteplotního plazmatu.

Poslední úprava: Hrachová Věra, doc. RNDr., CSc. (02.03.2018)
Literatura

Rapaport D.C.: The Art of Molecular Dynamics Simulation, Cambridge University Press, Cambridge 1995.

Birdsall L. K., Langdon A. B.: Plasma Physics via Computer Simulation, Ahilger, Bristol 1991.

Poslední úprava: T_KEVF (07.05.2005)
Sylabus -
1. Pokročilé techniky počítačového modelování
Částicové modelování deterministické, částicové modelování stochastické, hybridní částicové modelování, algoritmy spojitého modelování.

2. Modelování fyzikálních procesů v nízkoteplotním plazmatu
Studium elektronové rozdělovací funkce v objemu plazmatu. Studium interakce plazma-pevná látka. Selfkonzistentní jednorozměrné modely. Selfkonzistentní modely ve dvou a třech dimenzích. Neselfkonzistentní modelování.

3. Modelování fyzikálních procesů ve vysokoteplotním plazmatu
Formulace problému. Částicové algoritmy za přítomnosti magnetického pole. Vícerozměrné částicové modely. Spojité modely v nízkoteplotním i vysokoteplotním plazmatu.

4. Modelování v plazmochemii
Rovnice kontinuity. Řešení soustav rovnic s velkou tuhostí. Aplikace na směsi inertních plynů s kyslíkem. Aplikace na rozklad uhlovodíků.

Poslední úprava: T_KEVF (07.05.2005)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK