PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Adsorpce na pevných látkách - NEVF134
Anglický název: Adsorption on Solids
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr.
RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)
Přehled základních interakcí plynů s kovy. Teorie fyzikální adsorpce a chemisorpce. Kinetika a dynamika adsorpce a desorpce. Adsorpční isotermy. Měření adsorpčního množství a adsorpčního tepla. Charakterizace povrchu pevné fáze. Experimentální metody studia povrchových procesů. Metody strukturní a spektroskopické. Základní představy a teorie katalýzy.
Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)

A. Zangwill: Physics at surfaces, Univ. Press, Cambridge, 1988, Rusky: MIR, Moskva, 1990.

A. W. Adamson: Physical chemistry of surfaces, J. Wiley, New York, 1990.

V. Ponec, Z. Knor, S. Černý: Adsorption on solids, Butterworth, London, 1974, česky: SNTL, Praha, 1968.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Iva Matolínová, Dr. (01.03.2018)

Zkouška je ústní se zadáním dvou otázek z probírané tématiky a možností přípravy na místě. Dále pak jsou možné doplňující krátké otázky. Zkouší zpravidla více vyučujících.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KEVF (16.05.2005)

1. Základní pojmy: adsorpce, adsorbát, adsorbent, počet adsorpčních míst, monovrstva, definice expozice 1 Langmuir. Homogenní a heterogenní povrchy.

2. Teorie fyzikální adsorpce a chemisorpce, jejich charakteristika, potenciální energie vzájemného působení mezi částicí a povrchem (1D a 3D model), potenciál Lennard-Jones, Morse, pojem aktivační energie.

3. Kinetika adsorpce a desorpce, Langmuirovská kinetika.

4. Adsorpční rovnováha a její modely, rozšíření Langmuirovských představ - izoterma BET, hystereze. Póry, kapilární kondenzace, potenciálová teorie adsorpce - DKR izoterma.

5. Dynamika adsorpce, pružná a nepružná interakce částice s povrchem PL, výměna energie, akomodační a kondenzační koeficient, koeficient ulpění, povrchová difúze, pojem prekurzoru.

6. Povrch pevné fáze, geometrická struktura (základní krystalové mříže, indexování ploch, zastoupení ploch v povrchu a jejich stabilita, Wulffovo pravidlo, rekonstrukce povrchu, relaxace, interakce substrát-kov). Povrchové struktury, Woodova a maticová notace.

7. Katalýza, mechanismus katalytické reakce, reakční kinetika a dynamika, aktivita a selektivita katalyzátorů, heterogenní katalyzátory - aktivní složky a jejich nosiče, aplikace.

8. Základní experimentální metody studia povrchových procesů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK