PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z fyzikální chemie - NEVF130
Anglický název: Selected Topics on Physical Chemistry
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Wild, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.01.2019)
Molekulová struktura, elektrické a magnetické vlastnosti molekul. Klastry, vytváření klastrů. Určování molekulární struktury, rotační a vibrační spektra, měření spekter. Chemické reakce, reakční kinetika a dynamika, experimentální techniky, laserová excitace a ionizace, REMPI.
Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (15.05.2005)

P. W. Atkins: Physical Chemistry,Oxford University press, 1988.

A. Losche: Molekulphysik (také rusky) 1984, 1987.

R. Brdička, J. Dvořák: Základy fyzikální chemie, 1977.

V. C. Letochov: Lazernaja fotoionizacionnaja spectroskopia, 1987.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D. (01.03.2018)

Zkouška je ústní a student dostává typicky dvě otázky ze sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (14.01.2019)
1. Molekulová struktura
Molekula H2+. Born-Oppenheimerova aproximace, molekulové orbitály. Struktura dvouatomové molekuly, H2. Struktura polyatomových molekul. Hybridizace, korela?ní diagramy.

2. Ur?ovaní molekulární struktury
Rota?ní a vibra?ní spektra. Franck-Condonův princip. Klastry, struktura klastrů. Tvorba rozpad klastrů a ionizace klastrů. Fluorescence, fosforescence. Metody m??ení molekulových spekter.

3. Chemické reakce, reakční kinetika a dynamika
Ú?inný prů?ez reakce, rychlost reakce, rychlostní konstanta, závislost na teplot?, tlaku. Sm?r reakce, rovnováha, rovnovážná konstanta. Vztah mezi ú?inným prů?ezem a rychlosti reakce.

6. Experimentální techniky
Paprsky částic s nízkou kinetickou a interní energii - vytvá?ení, analýza a detekce. Vytvá?ení ?ástic v p?esn? definovaném stavu (vnit?ní energii); Laserová excitace a ionizace, vícestupňová excitace a ionizace, REMPI. Srážkové procesy p?i kryogenních teplotách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK