PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzika povrchů - NEVF129
Anglický název: Surface Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr.
RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
Anotace -
Přednáška Fyzika povrchů se zabývá fyzikálními vlastnostmi povrchů pevných látek, jejich geometrickou a elektronovou strukturou. Dalšími tématy přednášky jsou výstupní práce elektronů z pevné látky do vakua a děje, které nastávají na površích pevných látek pod působením různých činidel – dopadem záření, dopadem elektronů, dopadem iontů nebo vlivem vysoké teploty či sil-ného elektrického pole. V jejich rámci se podává přehled mechanismů sekundární emise různých druhů částic, teorií emise a jejich praktických aplikací, jakož i analytických metod na příslušných dějích založených.
Poslední úprava: T_KEVF (17.03.2014)
Podmínky zakončení předmětu

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Udělení zápočtu je podmíněno průběžnou účastí na a aktivitou při cvičeních.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování zápočtu.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (04.06.2020)
Literatura -

[1] Tomková E.:

[2] Eckertová L.: Elektronika povrchů, SPN Praha 1983 (skripta).

[3] Eckertová L. a kol.: Fyzikální elektronika pevných látek, Univerzita Karlova, Praha 1992.

[4] Zangwill A.: Physics at Surfaces, Cambridge University Press, Cambridge 1988.

[5] Ertl G., Küppers J.: Low Energy Electrons and Surface Chemistry, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim, 1985.

[6] Woodruff D. P., Delchar T. A.: Modern Techniques of Surface Science, Cambridge University Press, Cambridge 1986.

[7] Walls J. M., editor: Methods of Surface Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 1989.

[8] Kolasinski K.W., Surface Science: Foundation of Catalysis and Nanosicence, John Wiley, 2008.

Doplňková literatura:
[9] Baiser A.: Úvod do moderní fyziky.

[10] Davison S. G., Steslicka M.: Basic theory of Surface States, Clarendon Press, Oxford 1992.

[11] Eckertová L. a kol.: Metody analýzy povrchů - elektronová spektroskopie, Academia, Praha 1990.

[12] Eckertová L. a kol.: Metody analýzy povrchů - elektronová mikroskopie a difrakce, Academia, Praha 1996.

[13] MacLaren J. M. et al.: Surface Crystallographic Information Service - a Handbook of Surface Structures, D. Reidel Publishing Comp., Lancaster 1988.

[14] Kittel Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985.

[15] Zolotoyabko Emil, Introduction to Solid State Physics for Material Engineers, Viley-VCH Verlag GmBH, 2021.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (09.06.2021)
Metody výuky -

Výuka v ZS 2020 probíhá formou on-line přednášek. Více informací viz https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html

Poslední úprava: Roučka Štěpán, doc. RNDr., Ph.D. (06.10.2020)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní a student dostává typicky dvě otázky ze sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednáškách.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (14.06.2019)
Sylabus -

1. Ideální a reálný povrch pevné látky. Získávání atomárně čistých povrchů, elektronová struktura povrchů, elektronegativita.

2. Výstupní práce. Teorie, měření a praktický význam výstupní práce.

3. Vliv tepla. Termoemise.

4. Vliv elektrického pole. Průnik pole do látky, tunelová emise, ionizace polem.

5. Dopad elektromagnetického záření. Fotoelektronová emise.

6. Dopad elektronů. Sekundární elektron-elektronová emise, pružný odraz a difrakce elektronů, nepružná interakce elektronů s povrchem.

7. Dopad těžkých částic. Iont-elektronová a iont-iontová sekundární emise.

8. Procesy při interakci molekul plynů s povrchem, adsorpce na povrchu.

9. Přehled a základní principy metod pro výzkum povrchů.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (09.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK