PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Elektronika pro fyziky - NEVF115
Anglický název: Electronics for Physicists
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KEVF (07.05.2005)
Základy elektronických obvodů. Stejnosměrné a střídavé lineární obvody, operační zesilovače, polovodičové prvky a jejich charakteristiky, zesilovače a zpětná vazba. Optoelektronické prvky a jejich použití. Modulace a směšování. Generátory signálů. Analogová regulace.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (03.06.2020)

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Udělení zápočtu je podmíněno průběžnou účastí na výuce, aktivitou při cvičeních a vypracováním zjednodušeného protokolu z měření.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly, zápočet se tedy opakovat nedá.

Literatura
Poslední úprava: T_KEVF (11.10.2011)

M. Tichý: Elektronika, www skripta, http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/skripta/elektronika/

M. Šícha, M. Tichý: Elektronické zpracování signálů, skripta, Karolinum Praha přepracované vydání 1998.

M. Seifart: Polovodičové prvky a obvody na zpracování spojitých signálů, Alfa, Bratislava 1988.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D. (06.10.2020)

Výuka v ZS 2020 probíhá formou on-line přednášek. Více informací viz https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, uchazeč se vyjádří ke dvěma zadaným tématům. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D. (20.02.2019)
1. Základy analýzy stejnosměrných a střídavých elektrických obvodů
Metody řešení sítí s odpory, kondenzátory, indukčnostmi a zdroji napětí a proudů. Symbolická metoda. Kirchhoffovy zákony, metoda smyčkových proudů, metoda uzlových napětí. Superpoziční, Theveninův a Nortonův teorém. Ekvivalence reálných zdrojů napětí a proudu.

2. Principy polovodičových prvků
Základní charakteristiky polovodičových prvků, druhy diod a jejich aplikace (usměrňovače, filtry), princip funkce bipolárního a unipolárního tranzistoru, ostatní diskrétní polovodičové prvky.

3. Zesilovače, zpětná vazba
Pracovní přímka, pracovní bod, zapojení se společnou bází, emitorem, kolektorem. Jednostupňový a vícestupňový zesilovač, druhy vazeb mezi stupni. Frekvenční charakteristika zesilovače, Bodeho diagram. Druhy zesilovačů (širokopásmové, úzkopásmové, střídavé, stejnosměrné, výkonové). Zpětná vazba v zesilovačích, její vliv na parametry zesilovačů.

4. Operační zesilovače (OZ)
Základní zapojení s ideálním OZ (invertující a neinvertující zesilovač, sčítání, integrace, derivace analogového signálu). Reálný OZ (klidový proud, frekvenční charakteristika, rychlost přeběhu). Kritérium stability OZ, zpětná vazba. Sledovač, komparátor, Schmittův klopný obvod.

5. Zdroje napětí a proudu
Transformátory, usměrňovače a násobiče napětí. Spojité a spínací stabilizátory napětí. Měniče napětí. Stabilizátory proudu.

6. Optoelektronické prvky a jejich použití
Fotoodpor, fotodioda, fototranzistor, princip funkce, příklady aplikací. Diody LED, optické vazební členy, princip funkce. Příklady analogových obvodů s optoelektronickou vazbou.

7. Generátory signálů
Generátory napětí harmonického průběhu - s obvody RC a LC, řízené krystalem. Generátory neharmonického periodického napětí (s výstupním průběhem trojúhelníkovitým (pilovitým), s výstupním průběhem obdélníkovým (klopné obvody)).

8. Modulace a směšování
Druhy a metody modulace (amplitudová, frekvenční, fázová). Demodulace. Analogový a digitální přenos.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK