PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vakuová technika - NEVF105
Anglický název: Vacuum Technology
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://physics.mff.cuni.cz/kfpp/rozvrh.html
Garant: RNDr. Tomáš Gronych, CSc.
doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Anotace -
Úvodní informace o vakuové technice a jejím využití ve fyzikálním experimentu a vybraných průmyslových technologiích. Fyzikální základy vakuové techniky. Vakuové vývěvy a vakuometry. Vakuové a ultravakuové aparatury. Metody hledání netěsností.
Poslední úprava: T_KEVF (19.03.2003)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Udělení zápočtu je podmíněno absolvováním tří praktických úloh + vypracováním protokolu u vybraných dvou.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly, zápočet se tedy opakovat nedá.

Poslední úprava: Pavlů Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (29.05.2020)
Literatura

Pátý L.: Fyzika nízkých tlaků, Academia Praha 1968.

Groszkowski J.: Technika vysokého vakua, SNTL Praha 1981.

Lafferty J. M.: Foundations of vacuum science and technology, John Wiley & Sons, New York 1998.

Poslední úprava: T_KEVF (05.05.2004)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška je ústní.

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednáškách.

Poslední úprava: Gronych Tomáš, RNDr., CSc. (12.10.2017)
Sylabus -

Vakuový systém, zákon zachování množství plynu, čerpací rychlost, zdroje plynu, pokles tlaku při čerpání, mezní tlak.

Požadavky na materiály používané ve vakuových systémech. Hlavní konstrukční materiály (kovy, sklo), izolátory, elastomery, speciální materiály. Metody opracování a spojování vakuových materiálů, čištění a údržba vakuových aparatur.

Metody získávání nízkých tlaků, vývěvy transportní a vývěvy založené na vazbě molekul a jejich základní charakteristiky. Vývěvy mechanické, rotační olejová vývěva, Roobsova vývěva, vývěva vodokružní. Vývěva difuzní, lapače olejových par, vymrazovačky. Vývěva turbomolekulární.

Základy kryotechniky, vývěvy kondenzační. Vývěvy kryosorpční. Vývěvy sublimační a iontově sorpční. Getry a getrové vývěvy.

Metody měření nízkých tlaků, totální a parciální tlaky. Vakuometry a jejich základní charakteristiky. Kapalinové vakuometry, vakuometr kompresní. Mechanické vakuometry, membránový vakuometr. Vakuometry viskosní. Vakuometry tepelné, termočlánkový a odporový vakuometr. Vakuometry ionizační a výbojové.

Měření parciálních tlaků. Hmotnostní spektrometry pro analýzu zbytkových plynů, kvadrupól, průletový hmotnostní spektrometr. Testování těsnosti vakuových aparatur, halogenní hledač netěsností, heliový hledač netěsností, využití nepřímých vakuometrů pro hledání netěsností.

Stavební prvky vakuových apartur. Přírubové spoje. Těsnění. Recipienty, spojovací prvky. Průchodky, okénka, přenosy pohybu. Ventily.

Základní typy čerpacích jednotek, jejich pracovní cyklus, obsluha a údržba.

Základní pracovní postupy ve vakuové technice, kontrola, čištění a údržba, odstraňování závad na vakuových aparaturách. Zásady vakuové hygieny.

Poslední úprava: T_KEVF (28.04.2004)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK