PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do fyziky plazmatu - NEVF100
Anglický název: Introduction to Plasma Physics
Zajišťuje: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (26.01.2018)
Výskyt plazmatu. Parametry charakterizující plazmatické skupenství. Principy vytváření plazmatu. Výboje v plynech. Klasifikace plazmatu. Metody studia plazmatu (kinetický, tekutinový popis). Vodivost plazmatu. Chemické reakce v plazmatu. Využití plazmatu pro přeměnu energie (MHD generátory, fúzní reaktory). Plazma v meziplanetárním prostoru. Záření plazmatu a jeho aplikace. Využití plazmatu: jako zdroj nabitých (a neutrálních) částic, při zpracování materiálů, pro zušlechťování povrchů materiálů a pro likvidaci komunálního odpadu. Iontové a plazmové motory (princip funkce, využití).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (06.10.2017)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení zkoušky, tj. hodnocení zkoušky známkou "výborně", "velmi dobře" nebo "dobře". Zkouška musí být složena v období předepsaném harmonogramem akademického roku, ve kterém student předmět zapsal.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (26.01.2018)

[1] Kracík J., Tobiáš J.: Fyzika plazmatu, Academia Praha 1966.

[2] Chen F. F.: Úvod do fyziky plazmatu, Academia Praha 1984.

[3] Kivelson M. G., Russell C. T.: Introduction to Space Physics, Cambridge, University Press, 1995.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, uchazeč se vyjádří ke dvěma zadaným tématům. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Hana Kudrnová (26.01.2018)

1. Základy fyziky plazmatu

Výskyt plazmatu na Zemi, v atmosféře a v kosmu. Parametry charakterizující plazmatické skupenství (stupeň ionizace, teplota a rozdělovací funkce v plazmatu, Debyeova stínící délka, plazmová frekvence). Principy vytváření plazmatického skupenství (dodáním tepla, vlivem záření, elektrickým proudem). Výboje v plynech (doutnavý, obloukový, koronový, jiskrový). Klasifikace plazmatu (plazma v termodynamické rovnováze, v lokální rovnováze a nerovnovážné plazma). Metody studia plazmatu (kinetický, tekutinový popis). Vodivost plazmatu. Chemické reakce v plazmatu. Interakce plazmatu s nevodivou stěnou (difúze, ambipolární difúze, Bohmovo kritérium).

2. Využití plazmatu pro přeměnu energie

Plazma a magnetické pole, zamrznutí magnetického pole v plazmatu. Pohyb nabitých částic v silových polích. Přeměna tepelné energie v elektrickou (princip MHD-generátoru). Přeměna jaderné energie v tepelnou a elektrickou, základní pojmy - termonukleární reakce (fúze). Koncepce fúzního reaktoru s magnetickým udržením plazmatu (tokamak) a s inerciálním udržením.

3. Plazma v meziplanetárním prostoru

Sluneční vítr a meziplanetární magnetické pole. Formování zemské magnetosféry a přepojování magnetických polí. Vlnové procesy. Kosmické počasí.

4. Plazma jako zdroj záření

Záření plazmatu (s čárovým spektrem, se spojitým spektrem); princip generace a absorpce záření v plazmatu. Plazmatické světelné zdroje. Nízkotlaké světelné zdroje (zářivky, světelné reklamy). Vysokotlaké plazmatické světelné zdroje, druhy, principiální konstrukce.

5. Aplikace plazmatu

Zpracování materiálů pomocí plazmatu (plazmové sváření, řezání a tavba kovů, plazmový nástřik). Zušlechťování povrchů materiálů (vytváření tenkých vrstev pomocí plazmatu, plazmatické leptání pro technologii mikroelektronických obvodů). Iontové motory, plazmové motory. Principy plazmových motorů, jejich výhody a nevýhody. Příklady plazmových motorů. Plazma pří likvidaci komunálních odpadů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK