PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Angličtina pro doktorské studium - zkouška - NDZK001
Anglický název: English for Ph.D. Students - examination
Zajišťuje: Katedra jazykové přípravy (32-KJP)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.mff.cuni.cz/fakulta/kjp/pgs.htm
Poznámka: povolen pro zápis po webu
za splnění nejsou body
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Zuzana Hořká
Kategorizace předmětu: Učitelství > Angličtina
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (23.04.2018)
Povinná zkouška z anglického jazyka v doktorském studiu komplexně ověřuje jazykové kompetence doktoranda. Obsahem zkoušky je znalost všeobecného jazyka na pokročilé úrovni a schopnost číst a reprodukovat odborné texty ze studovaného oboru.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (11.10.2017)

Jan Bell, Roger Gower: Advanced Expert, Coursebook; Pearson 2014

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (23.04.2018)

For the actual exam students must prepare:

  • 200 pages of a specialized text from their field of study
  • 30 pages of original work (the student's own professional publications, articles, papers, bachelor/master thesis, etc.) In the case of co-authorship, the number of pages must be increased proportionally with regard to the number of authors.
  • Curriculum Vitae (1-2 pages)

Students are asked to bring all required materials to the oral part of the examination. Students are NOT permitted to bring electronic materials (books on laptops, tablets or smartphones). Only original books or hard copies will be accepted by the examiner.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Hořká (14.04.2020)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Nesložení ústní části zkoušky znamená, že při příštím termínu je nutno opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Celkový výsledek zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné i ústní části.

Písemná část sestává z poslechu s porozuměním a z testu praktického zvládnutí jazyka (Use of English).

Ústní část sestává z prezentace vlastního anglicky psaného odborného textu ze studovaného oboru na základě domácí přípravy (30 normostran); z reprodukce odborného textu; z rozboru gramatických, lexikálních a stylistických zvláštností odborného textu; konverzace na běžná témata. Posuzuje se plynulost a jazyková správnost mluveného projevu a kvalita přípravy odborného textu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK