PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Globální geofyzika - NDGF031
Anglický název: Global geophysics
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (29.04.2016)
Přehled základních poznatků o fyzikálních procesech a parametrech zemského nitra. Základy seismologie, geodynamiky a geomagnetismu. Numerické modelování procesů v zemském nitru a dostupná data.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Získání zápočtu je podmínkou pro konání zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (29.04.2016)

Doporučená literatura:

W. Lowrie: Fundamentals of Geophysics, Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge 2007.

S. Stein, M. Wysession: An Introduction to Seismology, Earthquakes, and Earth Structure. Blackwell publishing 2003.

C.M.R. Fowler: The Solid Earth. Introduction to Global Geophysics. Cambridge University Press, Cambridge 1990.

J.-P. Poirier: Introduction to the Physics of the Earth's Interior. Cambridge University Press, Cambridge 2000.

G.F. Davies: Dynamic Earth: Plates, Plumes and Mantle Convection. Cambridge University Press, Cambridge 1999.

G. Schubert, D.T. Turcotte, P. Olson: Mantle Convection in the Earth and Planets. Cambridge University Press, Cambridge 2001.

Gupta, Harsh: The Encyclopedia of Solid Earth Geophysics, Springer 2011.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (29.04.2016)

Přednáška + cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (29.04.2016)
Stavba Země
Seismický sféricky symetrický model Země. Složení a fyzikální vlastnosti kůry, pláště a jádra. Povaha rozhraní v zemském nitru, fázové přechody a jejich vliv na děje v plášti. Seismická tomografie a třírozměrné modely Země. Vztah anomálií seismických rychlostí a teploty. Vrstva D".

Desková tektonika
Historické představy, Wegenerova teorie a teorie rozpínání oceánského dna. Teorie deskové tektoniky. Jednotlivé typy rozhraní, rifty, subdukce, transformní zlomy, kolizní oblasti. Seismická aktivita, tepelný tok a další geofyzikální pole ve vazbě na deskovou tektoniku. Určování a popis deskových rychlostí. Horké skvrny a vnitrodeskové deformace. Síly působící na litosférické desky. Desková tektonika v minulosti.

Dynamika pláště a litosféry
Co je to litosféra. Vztah litosféry a kůry. Mocnost litosféry. Litosféra pod oceány. Model chladnutí oceánské litosféry, vztah k hloubkám oceánského dna a tepelnému toku. Kontinentální litosféra, kratony. Astenosféra. Přenos tepla v plášti. Konvekce, kondukce, zdroje tepla. Energetická bilance Země. Subdukce litosféry. Plášťové plumy.

Magnetické pole Země
Základní vlastnosti zemského magnetického pole. Maxwellovy rovnice. Magnetovariační a magnetotelurická metoda. Modely elektrické vodivosti. Zemské jádro - složení a vlastnosti. Generace magnetického pole v jádře.

Gravitační pole Země
Rozvoj gravitačního potenciálu. Vztah hustot a gravitačního potenciálu. Geoid. Inverzní gravimetrická úloha ve statické Zemi. Inverzní úloha pro viskozitu a hustotu v dynamické Zemi. Role seismické tomografie.

Nástroje
Sférická harmonická analýza geofyzikálních polí. Přímá a obrácená úloha v geofyzice. Základní myšlenka teorie obrácených úloh. Rozlišení, stabilita, robustnost. Modely a simulace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK