PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Základy teorie seismických vln - NDGF023
Anglický název: Basics of seismic wave theory
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (07.05.2012)
Typy seismických vln. Prostorové seismické vlny v zemském nitru. Paprskové metody založené na variačních principech. Metody založené na rovnicích mechaniky kontinua. Povrchové seismické vlny.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (07.05.2012)

Studenti se seznámí se základy teorie šíření seismických vln, které jsou potřebné v seismickém průzkumu a při výzkumech zemětřesení.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (07.05.2012)

K. Aki, P. G. Richards: Quantitative Seismology, Univ. Sci. Books, Sausalito, Calif., 2001.

J. Brokešová: Asymptotic Ray Method in Seismology. A Tutorial. Matfyz Press, Pratur, 2006.

V. Červený: Seismic Ray Theory. Cambridge University Press, 2001.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (07.05.2012)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (07.05.2012)

1. Pozorování seismických vln

Struktura seismogramu. Prostorové a povrchové vlny. Typy seismických vln šířících se v zemském nitru. Hodochrony, disperzní křivky.

2. Jednoduchá paprsková teorie založená na Fermatově principu

Fermatův princip. Eulerovy rovnice pro extremálu. Snellův zákon. Seismické paprsky a hodochrony ve vertikálně nehomogenním prostředí. Seismické paprsky a hodochrony ve sféricky symetrickém prostředí. Wiechertova-Herglotzova rovnice.

3. Elastodynamická rovnice

Separace elastodynamické rovnice v homogenním izotropním prostředí. Zavedení potenciálů. Vlnové rovnice.

4. Speciální řešení elastodynamické rovnice

Rovinné vlny v homogenním izotropním prostředí a v homogenním anizotropním prostředí. Odraz a lom rovinných vln na rovinném rozhraní. Totální odraz. Stokesovo řešení elastodynamické rovnice v homogenním izotropním prostředí. Weylův integrál. Čelné vlny.

5. Povrchové seismické vlny

Rayleighovy vlny na homogenním izotropním poloprostoru. Loveovy vlny ve vrstvě na poloprostoru. Maticová formulace úloh pro vrstevnatá prostředí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK