PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praxe v mimoškolním fyzikálním vzdělávání II - NDFY080
Anglický název: Extracurricular Physics Teaching Practice II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Záměnnost : NFUF809
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)
Praxe, v jejímž průběhu se student podílí na přípravě odborných aktivit v rámci neformálního vzdělávání, na jejich aktivní organizaci či provedení nebo realizuje jejich následný rozbor, získávání zpětné vazby. Student se také může aktivně podílet na přípravě a realizaci mimoodborného programu dané aktivity. Ideální možností realizace praxe je organizace fyzikálního soustředění či tábora, který je například součástí korespondenčního semináře. Praxe může být po dohodě složena z více jednodenních akcí. Termín praxe je dle individuální domluvy.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (11.10.2017)

Předchozí domluva na akci/ích, v jejímž/jejichž rámci dojde ke splnění zápočtu s vedoucím předmětu.

Podíl na přípravě akce/í

Minimálně 4 denní aktivní účast na akci

Organizace celkem alespoň 5 hodin workshopů, (interaktivních) přednášek s alespoň dvěma různými tématy

V případě soustředění/tábora být vedoucím organizátorem alespoň pro jednu hru na dané akci

Zajištění zpětné vazby od účastníků a její zaznamenání (buď ústně na místě, kterou si student sám zaznamená v jejím průběhu, či písemně elektronicky)

Potvrzení vedoucího akce, že se student na akci aktivně podílel

Povaha předmětu vylučuje opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)

Pro přípravu neformálních aktivit a her: příručky a knihy zabývající se neformálním vzděláváním obecně, zpětnou vazbou, sborníky či internetové databáze her… Např.

Hranostaj.cz - Sbírka nejen skautských her [online]

JIRÁSEK, I.: Zlatý fond her I - Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Praha: Portál, 2008.

HANUŠ R., HRKAL, J.: Zlatý fond her - Hry a programy připravené pro kurzy Prázdninové školy Lipnice. Praha: Portál, 2011.

REIMAYEROVÁ, E., BROUMOVÁ, V.: Cílená zpětná vazba. Praha: Portál, 2012.

NEUMAN, J.: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 2014.

Pro přípravu workshopů či přednášek odborné texty - ročenky/vzorové úlohy/studijní texty korespondenčních seminářů, historické úlohy/studijní texty Fyzikální olympiády, sborníky Veletrhu nápadů učitelů fyziky, texty o různých výukových metodách fyziky či další texty. Např.

Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online]

DVOŘÁKOVÁ, I.: Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka. (disertační práce) [online]

Organizátoři FYKOSu: Archiv letáků a ročenek [online]

Fyzikální olympiáda: Přehled studijních textů z Knihovničky fyzikální olympiády [online]

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)

Praxe je zaměřena na aktivní zapojení studujícího do procesu některé formy mimoškolního vzdělávání ve fyzice. Možnostmi pro realizaci a absolvování praxe jsou soustředění či tábory korespondenčních seminářů jako jsou např. Fyzikální korespondenční seminář MFF UK (pro středoškoláky), Výpočty fyzikálních úkolů MFF UK (pro základoškoláky), soustředění mladých fyziků a matematiků, apod.

V průběhu praxe se student zapojí do tvorby programu dané akce, jejích příprav, zúčastní se jí ideálně celé (min. 4 dny, v případě kratších akcí je možné praxi splnit několika akcemi), realizuje několik samostatných (či týmových) výstupů formou workshopů či (interaktivních) přednášek, svoje aktivity pak nechá vyhodnotit účastníky i vedoucím dané akce. Závěr praxe je formou autoevaluačního dotazníku a diskuze o absolvované praxi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK