PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Úvod do rešeršní a výzkumné činnosti II - NDFY072
Anglický název: Introduction to Bibliographic and Scientific Research II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (02.05.2013)
Seminář je určený zejména pro začínající doktorandy v didaktice fyziky a je zaměřený na zvládnutí praktických dovednosti i znalostí potřebných k samostatné vědecké činnosti se zřetelem ke specifikům pedagogického výzkumu. Příklady témat: vyhledávání informací, scientometrie, základy typografie, typy vědeckých přístupů, dotazník, statistické zpracování dat v pedagogickém výzkumu ...
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (11.10.2017)

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti v alespoň 75 % výuky a uspokojující vypracování zápočtových prací. Pokud je účast studenta nižší, může vyučující povolit nahrazení účasti vypracováním seminární práce. Povaha předmětu vylučuje opravné termíny.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (02.05.2013)

Kerlinger F.: Základy výzkumu chování, Academia

Chráska M.: Metody pedagogického výzkumu, Grada

Hendl J.: Přehled statistických metod zpracování dat, Portál

Ferjenčík J.: Úvod do metodologie psychologického výzkumu

Matfyzpress: Anděl, Zvára – statistika

Učebnice Statistica: http://www.statsoft.com/textbook/

Bell J. Doing your research project. Open University Press, 2005

Meško D. a kol. Akademická příručka. Osveta, Martin, SR, 2006

Šesták Z. Jak psát a přednášet o vědě, Academia, Praha, 2000

Čmejrková, S. a kol.: Jak napsat odborný text. LEDA, Voznice, 2002

Yang, J. T. An Outline of Scientific Writing. For Researchers with English az a Foreign Language. Singapore: World Scientific Publishing Co., 2006

Janík, Miková: Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu, Brno 2006.

Bogdan, Biklen: Qualitative Research for Education, Pearson Education, US 2007.

Žák: Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky. Disertační práce, 2006.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (02.05.2013)

6. Pozorování.

7. Abstrakt.

8. Shluková analýza.

9. ANOVA.

10. Základy faktorové analýzy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK