PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktikum školních pokusů IV - NDFY048
Anglický název: Practical Course in School Experiments IV
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (13.05.2015)
Výběrové praktikum. Studenti navrhují a provádějí experimenty z vybraných témat školské fyziky v návaznosti na požadavky ke státní zkoušce z fyziky a didaktiky fyziky. V rámci výstupů pak ukazují, jak experimenty začlenit do výuky. Seznamují se také s novými učebními pomůckami a soupravami. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen. Přednost mají posluchači studia učitelství.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (07.06.2019)

Podmínkou pro udělení zápočtu je absolvování všech úloh praktika.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Dana Mandíková, CSc. (11.06.2019)

Učebnice fyziky pro střední a základní školy.

Svoboda M., a kol.: Praktikum školních pokusů I , UK 1993

Svoboda M., a kol.: Praktikum školních pokusů II, UK 1994

Svoboda M., a kol.: Praktikum školních pokusů III, UK 1995

Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole , I.- IV. díl, Prometheus Praha 1997, 1999, 2000

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (15.04.2016)

Probíraná témata jsou zaměřena k tématům praktické části státní závěrečné zkoušky:

Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb, zákon zachování hybnosti dvou těles

Hydrostatická tlaková síla a hydrostatický tlak, Archimédův zákon pro kapaliny a plyny

Mechanické kmitání a vlnění

Odraz a lom světla, jednoduché optické přístroje (lupa, mikroskop, dalekohled)

Teplotní roztažnost (délková i objemová), přenos tepla (vedením prouděním, zářením)

Elektrostatická indukce, kapacita deskového kondenzátoru

Ohmův zákon pro část obvodu a pro uzavřený obvod

Magnetické pole vodiče a cívky s proudem

Elektromagnetická indukce

Transformátor

Diodový jev a jeho užití, tranzistor a jeho užití jako spínače, nebo zesilovače

Obvod střídavého proudu s R, L, C

Elektromagnetické vlnění

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK