PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktikum školních pokusů III - NDFY047
Anglický název: Practical Course in School Experiments III
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)
V rámci Praktika školních pokusů III (dále: PŠP III) provádějí studenti demonstrační pokusy, které rozšiřují základní řadu pokusů z předmětů PŠP I a PŠP II. Zaměřují se na experimenty se složitějšími pomůckami a také na témata, která se při výuce fyziky na středních (případně základních) školách považují za nadstavbová – pozornost je věnována například pokusům z fyziky mikrosvěta, které se v předmětech PŠP I a PŠP II neprovádějí. Zařazeny jsou také experimenty rozvíjející práci s multimediální technikou, jakou jsou například analýza fotografie či videozáznamu fyzikální situace.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (13.10.2017)

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na výuce a absence ne vyšší než 25 %.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)

Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole, I.- IV. díl, Prometheus Praha 1997, 1999, 2000.

Původní návody k aparaturám a soupravám.

Samostatné návody k úlohám v PŠP III.

Učebnice fyziky pro střední a základní školy.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (11.05.2018)

Stavová rovnice ideálního a reálného plynu

Měření rychlosti světla

Difrakce světla, spektroskopie

Difrakce elektronového svazku

Měrný elektrický náboj elektronu

Vnější fotoelektrický jev, určení Planckovy konstanty

Franckův - Hertzův pokus

Pokusy s rentgenem, Duanův - Huntův zákon

Interference ultrazvukových vln a mikrovln

Elektrická intenzita a elektrický potenciál v homogenním i radiálním el. poli

Videoanalýza

Analýza obrazu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK