PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Didaktika fyziky I - NDFY043
Anglický název: Didactics of Physics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)
Přednáška je zaměřena na taxonomii výukových cílů, vyučovací metody a organizační formy ve výuce fyziky, na didaktické funkce fyzikálních pokusů a na metodiku řešení fyzikálních úloh. V seminářích se vytváří tematické plány, přípravy na vyučovací hodinu s následným mikrovýstupem a zpracovávají se konkrétní ukázky aktivních vyučovacích metod.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (11.10.2017)

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti v alespoň 75 % výuky a zároveň na základě úspěšného vypracování zápočtových prací. Pokud je účast studenta nižší, může vyučující povolit nahrazení účasti vypracováním dalších zápočtových prací. Zápočet lze získat kromě řádného také ve dvou opravných termínech.

Zápočet je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Zadání zkoušky je tvořeno několika dílčími částmi, které odpovídají tématům,

jež jsou diskutována v rámci přednášek a cvičení předmětu.

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část předchází části ústní.

Úspěšné složení zkoušky vyžaduje úspěšné zpracování KAŽDÉ z dílčích částí zkoušky.

Zkoušku je možné složit také ve dvou opravných termínech.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (05.05.2004)

Kašpar, E. a kol.: Didaktika fyziky - obecné otázky. SPN, Praha 1978. Fenclová, J.: Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. SPN, Praha 1984. Kašpar, E. a kol.:Problémové vyučování a problémové úlohy ve fyzice. SPN, Praha 1982. Janas, J.: Kapitoly z didaktiky fyziky I. MU Brno 1996. Petty, G.: Moderní vyučování. Portál Praha 1996. Svoboda E. Pokusy s jednoduchými pomůckami. Prometheus, Praha, 2001. Mechlová, E.: Skupinové vyučování ve fyzice ZŠ a SŠ. SPN Praha, 1988. Nahodil, J.: Fyzika v běžném životě. Prometheus Praha, 1966. Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky. SPN, Praha 1991. Slovník školské fyziky. SPN Praha 1988. Učebnice fyziky pro střední školy. Časopisy Matematika - fyzika - informatika, Školská fyzika.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (11.10.2017)

Podmínkou pro účast na zkoušce je získání zápočtu z daného předmětu.

Zadání zkoušky je tvořeno několika dílčími částmi, které odpovídají tématům,

jež jsou diskutována v rámci přednášek a cvičení předmětu.

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část předchází části ústní.

Úspěšné složení zkoušky vyžaduje úspěšné zpracování KAŽDÉ z dílčích částí zkoušky.

Zkoušku je možné složit také ve dvou opravných termínech.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (05.05.2004)

1. Úvod, didaktika fyziky jako vědní disciplína a jako studijní program.

2. Cíle a obsah fyziky na střední škole (taxonomie cílů a jejich vymezování, strukura a obsah středoškolské fyziky, učebnice, metodické materiály, tematické plány, příprava učitele na vyučovací hodinu).

3. Didaktické principy ve výuce fyziky.

4. Metody výuky ve fyzice ( tradiční dělení metod a dělení metod podle obsahu vzdělání, rozbor výukových metod na konkrétním učivu středoškolské fyziky).

5. Pokusy ve výuce fyziky (didaktické funkce, typy a fáze pokusů, konkrétní ukázky a jejioch rozbor, pokusz s jednoduchými prostředky).

6. Organizační formy výuky fyziky.

7. Mikrovýstupy posluchačů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK