PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Vývoj fyzikálních experimentů - NDFY042
Anglický název: Development of Physical Experiments
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)
Výběrový seminář pro studenty vyšších ročníků učitelství fyziky. V rámci semináře studenti navrhují frontální a demonstrační experimenty, vytvářejí k nim metodické materiály a vyrábějí pomůcky pro tyto experimenty.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (10.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na výuce předmětu a prezentace zápočtové experimentální úlohy.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)

Učebnice, technické příručky, články z časopisů a literatura podle zadání vedoucího semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)

Studenti navrhují experimenty, zhotovují k nim pomůcky a vytváří metodické výukové materiály. Experimenty odpovídají tématům probíraným ve fyzice na ZŠ a SŠ. Tematický okruh a konkrétní obsah své práce si každý student vybere sám. Průběžně probíhají krátké prezentace projektů. Tematické okruhy:

1. mechanika - pokusy z kinematiky, měření rychlosti, demonstrace Newtonových pohybových zákonů, mechanická měřidla, moment síly, moment setrvačnosti, zákon zachování mechanické energie, zákon zachování hybnosti, kyvadla ve výuce fyziky

2. akustika - měření rychlosti zvuku, rezonance, hudební nástroje, akustická měření s pomocí zvukové karty

3. termika - teploměry, tepelné kapacity, změny skupenství, šíření tepla, tepelné stroje

4. vlastnosti kapalin a plynů - hustoty plynů a kapalin, stavová rovnice, hydraulika, proudění kapalin, Archimédův zákon, Pascalův zákon, Bernoulliho rovnice

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK