PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Praktický kurs fluorescenční spektroskopie: biofyzikální aplikace - NBCM314
Anglický název: Practical Course in Fluorescence Spectroscopy: Biophysical Applications
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc.
prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
Kategorizace předmětu: Chemie > Biochemie, Fyzikální chemie
Fyzika > Fyzika, Astronomie a astrofyzika, Biofyzika a chemická fyzika, Ekologie a životní prostředí, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Geofyzika, Matematika pro fyziky, Meterologie a klimatologie, Matematické a počítačové modelování ve fyzice, Jaderná a subjaderná fyzika, Optika a optoelektronika, Fyzika pevných látek, Fyzika povrchů a ionisovaných prostředí, Učitelství fyziky, Teoretická a matematická fyzika, Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (24.05.2006)

Osvojení základních experimentálních metod fluorescenční spektroskopie spolu s nejmodernějšími metodami analýzy fluorescenčních dat. Hlavní důraz je kladen na metody časově rozlišené fluorescence v časové a frekvenční doméně. Studenti si volí 4 prakticky zaměřené úlohy z nabídnutého seznamu. Kurz je vhodný pro studenty magisterského i doktorského studia. Turnusově 1 týden.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_FUUK (07.04.2016)

Studenti se naučí prakticky používat pokročilé fluorescenční techniky.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc. (06.10.2017)

Zápočet je udělován na základě aktivní účasti.

Literatura -
Poslední úprava: JUDr. Dana Macharová (20.02.2006)

Večeř J., Heřman P. Kurs fluorescenční spektroskopie, učební texty, MFF UK, Praha 2006. Další litertura dle doporučení.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_FUUK (12.05.2008)

praktický kurz - 1týden

Sylabus
Poslední úprava: T_FUUK (20.02.2006)

Seznam volitelných úloh:
1) Měření dob života fluorescence na fluorimetru pracujícím ve frekvenční doméně: kalibrace odezvy pH-citlivých fluorescenčních sond v roztoku

2) Určování molekulárních vzdáleností pomocí Forsterova nezářivého přenosu energie: donor-akceptorový přenos energie v nukleových kyselinách značených fluorescenčními sondami

3) Měření dohasínání anizotropie fluorescence: studium pohybu globulárních proteinů v roztoku

4) Aplikace metody zhášení fluorescence při sledování vlastností proteinů

5) Modelování a analýza křivek fluorescenční odezvy ve frekvenčním oboru

6) Studium analyticky simulovaných křivek dohasínání fluorescence v časovém oboru

7) Parametrická analýza křivek časového dohasínání intenzity fluorescence metodou nejmenších čtverců

8) Analýza křivek časového dohasínání intenzity fluorescence metodou maximální entropie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK