PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z infračervené spektroskopie - NBCM210
Anglický název: Selected Topics on Infrared Spectroscopy
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc., DSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (10.01.2003)

Prednáška uvádí základy vibracní spektroskopie a navazuje na prednášku - Experimentální metody fyziky kon-denzovaného stavu I a II. Základy vibracní spektroskopie. Princip FTIR spektrometru. Experimentální techniky FTIR spektroskopie (tenké vrstvy, povrchy, polymery, gely, viskózní materiály, pryže, jíly a prášky). Princip a užití reflexních technik (ATR, SR, a DRIFTS). Základní metody zpracování FTIR spekter.
Literatura
Poslední úprava: T_KMF (13.05.2004)

M. Trchová: Metodická příručka pro uživatele FTIR spektrometru, MFF UK Praha 1999

B. Schrader (ed.): Infrared and Raman Spectroscopy - Methods and Applications, VCH 1995

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMF (13.05.2004)

Molekulární vibrace a metody jejich pozorování. Infračervená vibrační spektroskopie. Ramanovská spektroskopie. Vnitřní souřadnice, normální vibrační mody, charakteristické vibrace. Absorpční spektroskopie, Lambertův-Beerův zákon. Absorpční spektra v IČ oblasti, výběrová pravidla, symetrie. Základy interpretace spekter. Vibrační spektra molekul v různém stavu. Užití IČ spektroskopie.

Princip FTIR spektrometru, Michelsonův interferometr. Interferogram, apodizace, rozlišovací schopnost a rozsah FTIR spektrometru. Zdroje a detektory pro FTIR spektrometr. Výhody FTIR spektrometrie ve srovnání s disperzními přístroji.

Experimentální techniky v FTIR spektroskopie. Optické materiály. Přímé transmisní techniky: technika lisování tablet, technika suspenzí, samonosné vrstvy. Odrazné techniky: zrcadlová reflexe (SR), difúzní reflexe (DRIFTS), zeslabená totální reflexe (ATR). Fyzikální podstata reflexních metod.

Základní metody zpracování FTIR spekter.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK