PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Klasická a kvantová statistická fyzika molekulárních systémů - NBCM160
Anglický název: Classical and quantum statistical physics of molecular systems
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (24.01.2019)
Úvod do studia molekulárních systémů metodami klasické a kvantové statistické fyziky. Přednáška má za cíl stanovit pevné základy pro využívání metod molekulové dynamiky a zároveň důvěrně seznámit studenty s maticí hustoty - centrálního pojmu kvantových statistik s výhledem modelování elektronické a vibrační koherence. Důraz bude kladen na důkladné porozumění i na kvantově-klasickou korespondenci.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. František Šanda, Ph.D. (30.04.2020)

Zkouška sestává z písemné přípravy a ústní části. Písemná příprava předchází části ústní.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. František Šanda, Ph.D. (03.03.2023)

Tuckerman, Mark. Statistical Mechanics: Theory and Molecular Simulation, OUP Oxford, 2010.

Steinhauser, Martin Oliver. Computer simulation in physics and engineering, De Gruyter, Berlin, 2013.

Šanda, František. Quantum statistical physics of molecular systems, Lecture Notes, Praha, 2022.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. František Šanda, Ph.D. (03.03.2023)

Požadavky u ústní zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. František Šanda, Ph.D. (26.04.2023)

Mechanika molekulárních systémů

Koncept statistického souboru, náhodná procházka, diskrétní a spojitá pravděpodobnost, princip nejpravděpodobnější distribuce, teplota.

Liouvilleho věta a Liouvilleova rovnice a příklady použití.

Úvod do molekulární dynamiky, mikrokanonický soubor, klasický viriální teorém, podmínky pro tepelnou rovnováhu.

Integrace pohybových rovnic: metody konečných rozdílů, klasický operátor časového vývoje a numerické integrátory.

Klasická časově závislá statistická mechanika a teorie lineární odezvy.

Kvantové modely v biofyzice a chemické fyzice: Nukleární spiny. Molekulární vibrace. Elektronické stavy.

Matice hustoty: Populace a koherence. Kolaps vlnové funkce. Liouville-von Neumannova rovnice.

Kvantově-klasické mapy: Blochova sféra. Wignerova hustota. Bohr-Sommerfeldovo kvantování.

Kvantová statistika v rovnováze: Kanonické matice hustoty. Kondenzace bozonů. Gibbsův paradox. Fermi-Diracovo a Bose-Einsteinovo rozdělení. Kvazičástice.

Vznik relaxace: von Neumannova entropie. Unitární evoluce. Redukované matice hustoty. Náhodný hamiltonián. Dekoherence. Liouvilleův prostor, superoperátory.

Kvantové řídicí rovnice: Kvantové pologrupy, Lindbladova forma, Stochastické Liouvilleovy rovnice, Otevřené kvantové systémy. Sekulární dynamika. Termodynamika kvantové relaxace.

Molekuly v optických polích: Blochovy rovnice. Tvary absorpční čáry. Bayesovská kvantová statistika. Trajektorie příchodu fotonů. Dynamická spektroskopie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK