PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ab-initio metody a teorie hustotního funkcionálu II - NBCM122
Anglický název: Ab Initio Methods and Density Functional Theory II
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
Mgr. Filip Šebesta, Ph.D.
Třída: Fyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Je neslučitelnost pro: NBCX122
Je záměnnost pro: NBCX122, NBCM050
Anotace -
Cílem tohoto cyklu přednášek je poskytnout ucelený pohled na současné možnosti výpočetní kvantové chemie v oblasti elektronových vlastností od základní SCF aproximace až po vysoce sofistikované výpočty korelační energie aplikované na chemické, biochemické a biofyzikální problémy. Vhodné pro magisterské a doktorandské studenty, zájemce z PřF UK, případně i z řad studentů učitelství.
Poslední úprava: T_KCHFO (03.04.2010)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet se uděluje při současném splnění následujících podmínek:

1. Aktivní účast na alespoň 70% cvičení.

2. Vypracování všech domácích úkolů.

Zápočet JE NUTNOU PODMÍNKOU účasti u zkoušky.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (06.10.2017)
Literatura

Zahradník R., Polák R. Základy kvantové chemie, SNTL Praha 19

Čárský P., Urban M. Ab initio výpočty v chemii, SNTL Praha 1985

Fišer J. Úvod do kvantové chemie, Academia Praha1983

Fišer J. Úvod do molekulové symetrie (Aplikace teorie grup v chemii), SNTL Praha 1980

Hobza P., Zahradník R. Mezimolekulové komplexy, Academia Praha 1988

Dyall K.G. Introduction to Relativistic Quantum Chemistry, A Course for Graduate Students, Odense University, 1995

Szabo A., Ostlund N.S. Modern Quantum Chemistry, McGraw-Hill 1989

Daudel R., Leroy G., Peers D., Sana M. Quantum Chemistry, John Wiley & Sons1983.

Roos B. Lecture Notes in Quantum Chemistry, European Summer School in Quantum Chemistry, Springer-Verlag 1992

Parr R.G., Yang W. Density-Functional Theory of Atoms and Molecules, Oxford University Press 1989.

Poslední úprava: Burda Tomáš, RNDr., Ph.D. (30.04.2005)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška je písemná a ústní. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Zápočet JE NUTNOU PODMÍNKOU účasti u zkoušky.

Poslední úprava: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (06.10.2017)
Sylabus -

1. Multifreferenční metody - odvození rovnic pro metody MC SCF a CASSCF, porovnání s HF rovnicemi, Zahrnutí korelační energie - poruchové metody CASPTx.

2. Slabé interakce. - použitelnost různých typů kvantově-chemických metod v oblasti slabých interakcí; CI, GVB, MPx, SCF metod. Stabilizační energie; geometrie - energetické hyperplochy a jejich stacionární body, základní a excitované stavy - elektronová spektra; rotačně vibrační spektra; reaktivita van der Waalsových molekul. Rozklad interakční energie na elektrostatické, výměnně-repulsní, polarizační a disperzní složky.

3.Teorie hustotního funkcionálu - redukované matice hustoty, HF metoda v reprezentavi hustotního funkcionálu, N-reprezentabilitaredukovaných matic hustoty. Chemický potenciál, tuhost a měkkost, Fukuiho funkce, lokální tuhost a měkkost.

4. Thomasův-Fermiho-Dirackův model, Kohnova-Shamova metoda, a funkcionály výměnně-korelační a kinetické energie, LDA a X(alfa) aproximace, von Weisackerova oprava kinetického oprátoru, časově závislá DFT metoda a funkce lineární odezvy.

Na přání studentů lze zařadit rovněž část

X. Relativita v kvantové chemii. Relativistická rovnice pro částici s nulovým spinem; volný pohyb částice s nulovým spinem a její interakce s elektromagnetickým polem; Diracova rovnice - kovariantní rovnice; relativistické korekce pro pohyb elektronu v elektromagnetickém poli - Pauliho rovnice, spin-orbitální interakce; atom vodíku se započtením spinu a interakce s vnějším magnetickým polem; Dirac-Hartree-Fockova rovnice; 2-spinorová Diracova rovnice - skalární soubor bazí a neredukovatelné grupy symetrie fermionů;

Poslední úprava: BURDA/MFF.CUNI.CZ (03.05.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK