PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemie pro fyziky II - Analytická chemie - NBCM106
Anglický název: Chemistry for Physicists II - Analytical Chemistry
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: G_F (08.10.2002)
Základní pojmy analytické chemie, klasifikace analytických technik, chemické rovnováhy v analytické chemii. Kvalitativní analýza. Gravimetrické metody. Titracní metody. Chromatografické metody. Elektrochemické metody. Spektroskopické metody. Chemické senzory.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (07.07.2014)

1. F. Opekar a kol., Základní analytická chemie, Karolinum Praha 2002.

2. P. Coufal a kol., Seminář z analytické chemie - Teorie, příklady, cvičení, Karolinum 2007.

3. D. Harwey, Modern Analytical Chemistry, McGraw Hill Boston 2000.

4. D.A. Skoog a kol., Fundamentals of Analytical Chemistry,9th Edition, Brooks/Cole 2014.

5. F. Rouessac, A. Rouessac, Chemical Analysis - Modern Instrumentation Methods and Techniques, John Wiley & Sons, 2007.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (13.10.2017)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Písemná část předchází části ústní, její nesplnění znamená, že celá zkouška je hodnocena známkou nevyhověl(a) a ústní částí se již nepokračuje. Nesložení ústní části znamená, že při příštím termínu je nutné opakovat obě části zkoušky, písemnou i ústní. Známka ze zkoušky se stanoví na základě hodnocení písemné a ústní části.

Písemná část zkoušky sestává ze čtyř příkladů, která korespondují se sylabem přednášky a současně odpovídají tomu, co bylo procvičováno na cvičení.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc. (16.05.2004)

1. Předmet analytické chemie. Nástroje a jazyk analytické chemie. Klasifikace analytických technik. Příprava vzorku pro analýzu

2. Chemické rovnováhy v analytické chemii. Srážecí reakce. Redoxní reakce. Neutralizační reakce. Komplexotvorné reakce. Braun-Le Châtelieruv princip. Pufry.

3. Úvod do kvalitativní analýzy látek. Pracovní technika kvalitativní analýzy. Vybrané reakce a důkazy aniontů a kationtů.

4. Vážková a odměrná analýza. Elementární pojmy kvantitativní analýzy. Gravimetrie. Acidobázické, redoxní a srážecí titrace, komplexometrie.

5. Chromatografické dělící metody. Úvod do teorie chromatografie, sloupcová chromatografie. Plynová a kapalinová chromatografie, prehled ostatních chromatografických technik. Elektroforéza.

6. Elektrochemické metody Potenciometrie, voltametrie a polarografie, coulometrie, konduktometrie.

7. Spektroskopické metody UV-VIS a infračervená spektroskopie, kolorimetrie. Atomová absorpční spektroskopie, hmotnostní spektroskopie.

8. Chemické senzory. Pojem senzoru, statické a dynamické charakteristiky senzoru. Príklady senzorů chemických látek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK