PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rentgenová a elektronová strukturní analýza biomolekul a makromolekul - NBCM098
Anglický název: X-ray and Electron Structure Analysis of Biomolecules and Macromolecules
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (29.01.2019)
Základy strukturní krystalografie a fyzikální základy difrakční a elektronové strukturní analýzy pro krystalické, částečně uspořádané a amorfní látky s důrazem na vztah mezi strukturou a vlastnostmi. Zaměřeno na aplikace metod strukturní analýzy v biofyzice, makromolekulární fyzice, chemické fyzice a krystalochemii.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (27.04.2023)

Základy krystalografie, difrakční experimenty, principy a využití pro biologii, strukturní analýza s využitím výpočetních metod. Transmisní a skanovací elektronová mikroskopie.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (27.04.2023)

Předpokládá se, že budou max. 2 opravné termíny pro úspěšné složení zkoušky. Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Jsou položeny 3 otázky z odpřednášené látky.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (27.04.2023)

V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč: Základy strukturní analýzy, Karolinum, Praha, 1992.

C. Giacovazzo et al.: Fundamentals of Crystallography, IUCR, Oxford Science Publications, 1992.

R. Kubínek, K. Šafářová, M. Vůjtek: Elektronová mikroskopie, Univerzita Palackého, Olomouc, 2011.

Mineral Crystallography, J. Plášil, J. Majzlan, S. Krivovichev eds., European Mineralogical Union, London, 2017.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (27.04.2023)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (27.04.2023)

Zkouška sestává z písemné přípravy a ústní části. Písemná příprava předchází části ústní. Student obdrží tři otázky, každá otázka je hodnocena známkou a výsledná známka je průměrnou známkou ze známek u jednotlivých otázek. Je-li jedna z otázek hodnocena známkou nevyhověl(a) znamená to nesplnění zkoušky. Nesložení zkoušky znamená, že při příštím termínu budou položeny opět tři otázky.

Požadavky u ústní části zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Je pravděpodobné, že se značná část zkoušek či zápočtů může konat distanční formou. Závisí to na vývoji aktuální situace a o jakékoli změně budete včas informováni.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. (27.04.2023)

Vztah struktury a vlastností (struktura a biologická aktivita) a význam tohoto vztahu pro predikci vlastností ve vývoji nových materiálů.

Základy strukturní krystalografie; Popis 3D periodických krystalových struktur: Volba buňky, typy mříží, operace symetrie bodových a prostorových grup; Reciproká mříž a její vlastnosti. Reciproká mříž a difrakční obraz. Vizualizace krystalových struktur a demonstrace účinků operace symetrie prostorových grup pomocí systému Materials Studio.

Difrakce rtg. záření na krystalových strukturách; Difrakční podmínka v přímém a reciprokém prostoru; Způsoby naplnění difrakční podmínky a základní typy difrakčních experimentů; Vliv symetrie struktury a typu krystalové mříže na tvar difraktogramů, Friedelův zákon, vyhasínací podmínky. Demonstrace vlivu symetrie struktur a typu mříží na tvar difraktogramů v práškových a monokrystalických vzorcích pomocí systému Materials Studio.

Difrakce neutronů, elektronů a synchrotronového záření, fyzikální povaha a z ní vyplývající možnosti využití ve strukturní analýze.

Fyzikální základy a principy elektronové mikroskopie, transmisní elektronová mikroskopie, rastrovací elektronová mikroskopie, materiálové analýzy zkoumaných vzorků metodou rentgenové spektroskopie s disperzní energií, příprava vzorků.

Fyzikální základy rtg difrakce: Od difrakce na atomech k difrakci na 3D periodických strukturách, strukturní faktor; Intenzita difraktovaného záření; Elektronová hustota a strukturní faktor; Fázový problém strukturní analýzy a metody jeho řešení, Pattersonova funkce, statistické metody v řešení fázového problému.

Difrakce na reálných krystalech: Vliv teplotních kmitů na difrakční obraz, Difrakce na částečně neuspořádaných strukturách; Typy krystalových poruch a jejich projevy na difraktogramech; Difrakce na amorfních látkách - radiální distribuční funkce a její interpretace. Přednostní orientace krystalitů - textura v přírodních a syntetických polymerních vláknech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK