PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I - NBCM095
Anglický název: Practical Course in Experimental Methods of Biophysics and Chemical Physics I
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (25.05.2001)

Praktické seznámení se základními preparativními a měřícímí metodami biofyziky - biochemická izolace, kultivace buněk, elektronová a optická mikroskopie, NMR spektroskopie vysokého rozlišení, elektronová absorpční spektroskopie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: STEPJOS/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

Seznámit prakticky studenty se základními postupy při přípravě vzorků

a použití základních experimentálních technik.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (16.10.2017)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který se uděluje za následujících podmínek:

1. Absolvování všech 10 úloh pracovní skupinou.

2. Osobní účast na všech úlohách praktika s povolenou jednou absencí.

3. Odevzdání protokolů ze všech úloh, kde je to požadované (týká se 8 úloh),

a jejich hodnocení vedoucími úloh alespoň stupněm "dobře". V případě hodnocení

stupněm "neprospěl/a" je studentům umožněno přepracování protokolu.

Výsledná klasifikace se určuje jako aritmetický průměr ze známek protokolů.

S ohledem na charakter předmětu nejsou možné opravné pokusy o udělení zápočtu.

Metody výuky -
Poslední úprava: STEPJOS/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

Praktické laboratorní práce

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (08.11.2013)

Seznam úloh:

1. Základní techniky v chemické laboratoři.

2. Izolace bílkovin z přírodních zdrojů.

3. Kolorimetrické stanovení koncentrace proteinů.

4. Základy kultivace buněčných kultur a jejich charakterizace.

5. NMR spektroskopie vysokého rozlišení.

6. Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu.

7. Elektronový mikroskop a jeho použití při studiu biologických preparátů.

8. Elektronová absorpční spektroskopie roztoků.

9. Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie.

10.Měření translační difúze pomocí NMR.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK