PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I - NBCM095
Anglický název: Practical Course in Experimental Methods of Biophysics and Chemical Physics I
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D.
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (12.05.2020)
Praktické seznámení se základními preparativními a měřícímí metodami biofyziky a chemické fyziky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: STEPJOS/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

Seznámit prakticky studenty se základními postupy při přípravě vzorků

a použití základních experimentálních technik.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (07.10.2021)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který se uděluje za následujících podmínek:

1. Absolvování všech 10 úloh pracovní skupinou.

2. Osobní účast na všech úlohách praktika s povolenou jednou absencí.

3. Odevzdání protokolů ze všech úloh, kde je to požadované (týká se 9 úloh),

a jejich hodnocení vedoucími úloh alespoň stupněm "dobře". V případě hodnocení

stupněm "neprospěl/a" je studentům umožněno přepracování protokolu.

Výsledná klasifikace se určuje jako aritmetický průměr ze známek protokolů.

S ohledem na charakter předmětu nejsou možné opravné pokusy o udělení zápočtu.

Metody výuky -
Poslední úprava: STEPJOS/MFF.CUNI.CZ (15.05.2008)

Praktické laboratorní práce

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. (12.05.2020)

Seznam úloh:

1. Základní techniky v chemické laboratoři.

2. Chromatografie na tenké vrstvě.

3. Elektronová mikroskopie a její využití při studiu biologických preparátů.

4. Elektronová absorpční spektroskopie roztoků.

5. Infračervená absorpční spektroskopie.

6. Fluorescenční spektroskopie.

7. Ramanova spektroskopie.

8. NMR spektroskopie vysokého rozlišení.

9. Optická spektroskopie s nanosekundovým rozlišením.

10. Měření UV-B záření solárium, ozonová díra.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK