PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzika povrchů a tenkých vrstev polymerů - NBCM090
Anglický název: Physics of Surfaces and Thin Films of Polymers
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2006
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc.
doc. Danka Slavínská, prom. fyz., CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Základní pojmy a vlastnosti povrchů makromolekulárních látek. Metody jejich zkoumání. Modifikace jejich povrchu. Obecné a organické tenké vrstvy, jejich základní vlastnosti, metody zkoumání a způsoby přípravy.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

[1] H.Biederman, Y.Osada:Plasma Polymerisation Processes. Elsevier, Amsterdam 1992

[2] B.W.Cherry:Polymer surfaces. University Press, Cambridge 1981

[3] H.Yasuda: Plasma Polymerization. Academic Press, Orlando, 1985

[4] L.Eckertová : Metody analysy povrchů. Academia, Praha 1990

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. (10.10.2017)

Zkouška je ústní se zadáním tří otázek z probírané tématiky a možností přípravy na místě. Dále pak jsou možné doplňující krátké otázky. Podmínkou konání zkoušky je systematická účast na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: ()

1. Vymezení základních pojmů. Tenká vrstva, povrch, rozhraní. Monomer, oligomer, polymer lineární, větvený, síťovaný. Teplota zeskelnění. Morfologický stav polymerů.

2. Příprava tenké polymerní vrstvy z roztoku. Příklad využití polymerních vrstvových systémů v elektrofotografii. Vícevrstvové polymerní systémy. Kompozity.

3. Měření tlouštěk vrstev. Tolanského metoda, metoda s využitím kmitajícího křemenného krystalu, profilometrie (Surfometr).

4. Geometrie povrchu polymerů. Drsnost. Fraktálový přístup k hodnocení drsnosti povrchu. Možnosti elektronové mikroskopie pro studium struktury povrchu polymerních vrstev.

5. Povrchová energie , energie rozhraní. Metody měření povrchové energie, statické a dynamické.

6. Stabilisace povrchových vlastností polymerů. Yasudův model objasňující pozorované hysteresní jevy při měření kontaktního úhlu na hydrofilních polymerech.

7. Metody analýzy povrchů aplikované na polymery. Fyzikální základy metod ESCA, AES, SIMS.

8. Základy infračervené transmisní spektroskopie, zejména FTIR a vnitřní reflexní spektroskopie ATR.

9. Morfologie nanostruktur. Základy rastrovací tunelové mikroskopie STM a mikroskopie atomových sil.

10.Tenké vrstvy připravené metodou Langmuir-Blodgettové nebo elektrolyticky.

11.Tenké polymerní vrstvy připravované vakuovými metodami. Napařování, naprašování. Základy stejnosměrného a vysokofrekvenčního výboje pro naprašování, magnetrony.

12.Plasmová polymerace, využití stejnosměrného, vysokofrekvenčního a mikrovlného výboje. Základní deposiční parametry plasmové polymerace.

13.Procesy leptání v plasmatu. Leptání odprašováním, iontové reaktivní leptání, plasmové leptání.

14.Shrnutí modifikací polymerních povrchů v plasmatu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK