PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Molekulární spektroskopie II - NBCM087
Anglický název: Molecular Spectroscopy II
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Vysoce rozlišená infračervená a Ramanova spektroskopie. Využití při vibrační analýze, frekvence normálních vibrací porfyrinů a fotosyntetických systémů. Vibračně rozlišená Špolského a site selektivní spektroskopie. Relaxační procesy a homogenní šířka optického přechodu. Časově rozlišená spektroskopie (ns, ps, fs) Využití při studiu přenosu energie a transportu náboje. Vypalování spektrální díry (hole burning). Fotonové echo.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D. (12.05.2005)

M. Horák, D. Papoušek: INFRAČERVENÁ SPEKTRA A STRUKTURA MOLEKUL, Academia 1976 Praha

D. Papoušek, M.R. Aliev: MOLECULAR VIBRATIONAL - ROTATIONAL SPECTRA, Academia 1982 Praha

M. Nepraš, M. Titz: ZÁKLADY TEORIE ELEKTRONOVÝCH SPEKTER, SNTL 1983 Praha

V. Prosser a kol. EXPERIMENTÁLNÍ METODY BIOFYZIKY, Academia 1989 Praha

K.N. Solovyev, L.L. Gladkov, A.S. Staruchin, S.F. Shkirman: SPEKTROSKOPIJA PORFIRINOV: KOLEBATĚLNYJE SOSTOJANIJA, Nauka i Technika, Minsk 1985 (vybrané kapitoly)

J. Hála: NÍZKOTEPLOTNÍ OPTICKÁ SPEKTROSKOPIE CHLOROFYLU A JEMU PODOBNÝCH MOLEKUL, Academia 1989 Praha

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (26.05.2003)
1. Přehled spektroskopických metod.
Rozdělení záření podle vlnové délky, charakterizace zkoumaných energetických přechodů.

2. Mössbauerova spektroskopie.
Mössbauerův efekt, experimentální zařízení, dosažitelné rozlišení, tvar spektra, hyperjemná interakce, aplikace v chemické fyzice a biofyzice.

3. Fotoelektronová spektroskopie.
Princip (X-ray) ESCA a (UV) molekulární fotoelektronové spektroskopie, spektrometr, aplikace pro studium povrchů, chemický posuv.

4. Hmotnostní spektroskopie.
Princip, iontový zdroj, typy spektrometrů, využití v chemické fyzice a biofyzice.

5. Atomová spektra.
Vznik a značení spektrálních čar, výběrová pravidla, jedno- a více-elektronová spektra, plaménková a plasmová atomová emisní spektra, atomová absorpční a fluorescenční spektra, přesnost a využití.

6. Molekulární spektra.
Jablonského diagram, absorpce, vibrační relaxace, vnitřní konverze, intersystem crossing, fosforescence, zpožděná fluorescence, experimentální metody a zařízení, aplikace pro složité molekuly. Efekty v polarizovaném světle, lineární dichroismus, fotoselekce, časově rozlišená anizotropie. Optická aktivita, optická rotační disperze, cirkulární dichroismus, experimentální technika, interpretace výsledků.

7. Rozptyly.
Pružné (Rayleigh, Debye, Mie) a nepružné (Raman, Brillouin) rozptyly, klasický a kvantově mechanický přístup, vibrační studie dvou a víceatomových molekul, experimentální zařízení, aplikace v chemické fyzice a biofyzice.

8. Infračervená spektroskopie.
Klasická a kvantová teorie malých molekulárních vibrací, separace translace, vibrace a rotace, normální vibrace, symetrie, GF matice a její řešení, charakterističnost molekulárních vibrací, rotační spektra P, Q, R větev, výběrová pravidla pro vybrané molekuly, disperzní a FT spektrofotometr, interpretace spekter, srovnání s metodou Ramanova rozptylu.

9. Magnetická rezonance.
Spin-spinová a spin-mřížková interakce, Blochovy rovnice a jejich specielní řešení (stacionární, saturace, vybraná pulsní), experimentální technika, metody snímání spekter, cw EPR a pulsní NMR (FT) spektrometr, metody prostorového rozlišení, aplikace, chemický posuv, jemná interakce, analýza NMR spektra, EPR volných radikálů, interpretace multipletů ve spektru, tripletní stavy. Výsledky získané pro porfyriny a fotosyntetické systémy.

10. Vysoce rozlišená infračervená spektroskopie.
Výběrová pravidla, experimentální zařízení (disperzní a FT spektrometr), příprava vzorků (plyny, roztoky, pevná fáze). Využití při vibrační analýze, frekvence normálních vibrací porfyrinů a fotosyntetických systémů.

11. Vysoce rozlišená spektra.
Ramanova rozptylu Kvantově mechanický přístup, výběrová pravidla, rezonanční, povrchově zesílený,,... Ramanův rozptyl, CARS,... Experimentální zařízení (spektrální rozlišení + vysoká citlivost).

12. Vibračně rozlišená Špolského a site selektivní spektroskopie.
Krystalické a molekulární vibrace, model příměsového centra, elektron-fononová interakce, čistě elektronová čára a fononový pás, site distributivní funkce, případ Špolského spekter, site selektivní spektra, vibračně nerozlišená spektra, rezonanční případ. Nízkoteplotní spektroskopické experimentální zařízení, využití při vibrační analýze, frekvence normálních vibrací. Srovnání s metodami 2) a 3).

13. Relaxační procesy a homogenní šířka optického přechodu.
Interakce molekuly v matrici s koherentním laserovým zářením, fázová relaxace, matice hustoty, příčná a podélná relaxační doba, Rabiho frekvence, vztah mezi homogenní šířkou a relaxačními dobami. Přehled experimentálních metod určujících relaxační doby.

14. Časově rozlišená spektroskopie (ns, ps, fs).
Základy generace velmi krátkých světelných pulsů, metody lineární chronoskopie, metody excitujícího a sondujícího pulsu, optická uzávěrka, nelineární korelace. Využití při studiu přenosu energie a transportu náboje.

15. Vypalování spektrální díry (hole burning).
Podstata vzniku spektrální díry, persistentní a transientní díry, fotochemický a fotofyzikální mechanismus, relace mezi šířkou díry a homogenní šířkou optického přechodu, teplotní intenzitní a expoziční závislosti, elektron-fononová interakce. Experimentální zařízení. Využití při studium rychlých procesů. Efekty vnějších polí. Princip hole burning optických pamětí využívaných v molekulární elektronice .

16. Fotonové echo.
Feynman- Vernon- Hellwarth representace, analogie s NMR, dvou a tří pulsní echa, určování relaxačních dob. Využití při studiu rychlých procesů v biofyzice a chemické fyzice.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK